Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Практикум из регулације електромоторних погона
Акроним 13Е014ПРЕП
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Енергетика
Тип студија основне академске студије
Наставник (за предавања) доц. др Милан Бебић
доц. др Лепосава Ристић
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН) доц. др Милан Бебић
доц. др Лепосава Ристић
Милан Утвић дипл. инж. ел. и рач.
Број ЕСПБ 3 Статус предмета изборни
Услов Предмет могу бирати студенти који прате или су пратили предмет Регулација електромоторних погона
Циљ предмета Основни циљ курса је да се кроз практичан рад у лабораторији проучи понашање
регулисаних погона (у статичким и динамичким режимимa) са једносмерним
мотором са независном побудом и трофазним асинхроним мотором.
Посебна пажња посвећена је давачима за мерење електричних величина у
електромоторним погонима (струје и напона), давачима механичких величина
(позицијe и брзинe), као и давачима за мерење процесних величина у индустријским
применама регулисаних електромоторних погона.
У раду на вежбама користи се савремена опрема, која нам је у овом тренутку
доступна и најсавременије методе анализе система какви су регулисани
електромоторни погони.
Исход предмета Знања потребна при коришћењу, управљању и пројектовању регулисаних погона са једносмерним мотором са независном побудом и трофазним асинхроним мотором.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе У оквиру предмета није предвиђена теоријска настава. Предмет уводи у примену теорију која се изучава у оквиру предмета Регулација електромоторних погона.
Садржај практичне наставе Практикум се састоји од шест лабораторијских вежби.

1. Регулисани електромоторни погон са једносмерним мотором:
- регулација момента,
- регулација струје индукта,
- регулација брзине,
- четвороквадрантни рад.
2. Регулисани електромоторни погон са једносмерним мотором са слабљењем
поља.
3. Регулисани електромоторни погон са векторски управљаним асинхроним
мотором:
- регулација момента,
- регулација брзине.
4. Регулисани електромоторни погон са директном контролом момента асинхроног
мотора:
- rегулација момента,
- регулација брзине.
5. Регулација позиције.
6. Регулација процесних (технолошких) величина у индустријским применама
електромоторних погона (Drive in the loop simulator).
Литература
1Лабораторијске вежбе из регулације електромоторних погона – помоћни уџбеник у електронском облику, доступан студентима на сајту www.pogoni.etf.bg.ac.rs
2Упутства за употребу коришћених енергетских претварача и софтвера који се користе у оквиру вежбе, доступни студентима на сајту www.pogoni.etf.bg.ac.rs
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
0 2
Методе извођења наставе Лабораторијске вежбе
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 0
Практична настава 60 Усмени испит 40
Пројекти
Колоквијуми 0
Семинари 0