Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Пројекат из енергетских претварача
Акроним 13Е014ПРЕН
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Енергетика
Тип студија основне академске студије
Наставник (за предавања) доц. др Милош Недељковић
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН) Милован Мајсторовић дипл. инж. ел. и рач.
Број ЕСПБ 2 Статус предмета изборни
Услов Положени испити из предмета Енергетски претварачи 1 (ОГ3ЕП1)
Циљ предмета Упознавање студената са основним методама које се користе за напајање уређаја из извора наизменичног напона применом статичких претварача. Пројектовање и прорачун на конкретном моделу.
Исход предмета Студенти треба да се оспособе да на основу стеченог знања и задатих техничких услова пројектују елементе енергетског претварача и управљачког кола.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе нема
Садржај практичне наставе нема
Литература
1Недељковић Милош "Мрежом вођени претварачи", Академска мисао, 2007.
2Недељковић Милош "Енергетски претварачи - Збирка решених испитних задатака", Академска мисао, 2003.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
0 2
Методе извођења наставе Консултације.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 0
Практична настава 0 Усмени испит 30
Пројекти
Колоквијуми 0
Семинари 70