Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Практикум из електромоторних погона
Акроним 13Е014ПЕП
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Енергетика
Тип студија основне академске студије
Наставник (за предавања) доц. др Милан Бебић
доц. др Лепосава Ристић
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН) доц. др Милан Бебић
доц. др Лепосава Ристић
Милан Утвић дипл. инж. ел. и рач.
Број ЕСПБ 3 Статус предмета изборни
Услов Предмет могу бирати студенти који прате или су пратили предмет Електромоторни погони
Циљ предмета Основни циљ курса је да се кроз практичан рад у лабораторији проуче статичке и динамичке карактеристике погона са једносмерним мотором са независном побудом и трофазним асинхроним мотором.
Посебна пажња посвећена је управљању погоном као и заштити људи и опреме, као посебно значајном питању у пројектовању, производњи и примени погона.
У раду на вежбама користи се савремена опрема, која је у овом тренутку доступна и најсавременије методе анализе система какви су електромоторни погони.
Исход предмета Знања потребна при коришћењу, управљању и пројектовању погона са једносмерним мотором са независном побудом и трофазним асинхроним мотором.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе У оквиру предмета није предвиђена теоријска настава. Предмет уводи у примену теорију која се изучава у оквиру предмета Електромоторни погони.
Садржај практичне наставе Настава се састоји од шест лабораторијских вежби.

1. Анализа рада електромоторног погона са једносмерним мотором:
- статичке карактеристике,
- динамички процеси,
- управљање и заштита.
2. Анализа рада електромоторног погона са асинхроним мотором;
- статичке карактеристике,
- динамички процеси,
- управљање и заштита.
3. Примена индустријског регулисаног исправљача за управљање погоном са једносмерним мотором.
4. Примена индустријског претварача учестаности за управљање погоном са асинхроним мотором.
5. Векторско управљање асинхроним мотором:
- статичке и динамичке карактеристике погона са векторским управљањем,
- идентификација параметара мотора,
- практична имплементација у индустријском претварачу.
6. Електромоторни погон као рационалан и ефикасан потрошач електричне енергије (енергетска ефикасност погона са вентилаторском или пумпном карактеристиком оптерећења).
Литература
1Лабораторијске вежбе из електромоторних погона – помоћни уџбеник у електронском облику, доступан студентима на сајту www.pogoni.etf.bg.ac.rs
2Упутства за употребу коришћених енергетских претварача и софтвера који се користе у оквиру вежбе, доступни студентима на сајту www.pogoni.etf.bg.ac.rs
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
0 2
Методе извођења наставе Лабораторијске вежбе
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 0
Практична настава 60 Усмени испит 40
Пројекти
Колоквијуми 0
Семинари 0