Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Вишемоторни погони
Акроним 13Е013ВМП
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул
Тип студија основне академске студије
Наставник (за предавања) доц. др Милан Бебић
доц. др Лепосава Ристић
Наставник/сарадник (за вежбе) доц. др Милан Бебић
доц. др Лепосава Ристић
Милан Утвић дипл. инж. ел. и рач.
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 5 Статус предмета изборни
Услов Предзнање из предмета који чине језгро наставе на смеровима ЕПП и ЕЕС Енергетског одсека ЕТФ.
Електромоторни погони
Циљ предмета Упознавање студента са типичним решењима покретања система са вишемоторним погоном, методама анализе, интеграције неопходне опреме, избор структуре и параметара подсистема за управљање, пуштања у рад, и надзора
Исход предмета Оспособљени студенти за коришћење, управљање и пројектовање вишемоторних погона.

Оспособљавање студената за самосталну:
• Анализу рада вишемоторних погона у стационарним и динамичким режимима.
• Моделовање механичких спрега у вишемоторним погонима.
• Пројектовање управљачких алгоритама вишемоторних погона.
• Коришћење вишемоторних погона
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Увод. Дефиниције. Функционална, технолошка и механичка спрегнутост вишемоторних погона (ВП). Улога и примена. Структуре напајања и расподела оптерећења. Регулационе структуре ВП. Начини генерисања референтних величина. Управљање, координирани рад погона, расподела оптерећења. Моделовање и симулација. Примена у анализи, синтези, и праћењу рада вишемоторног погона.
Садржај практичне наставе Вишемоторни погони (ВП) са моторима једносмерне струје и асинхроним моторима. Управљање, расподела оптерећења, load sharing. Примери, са анализом. Примена векторског управљања и директне контроле момента у ВП, могуће предности. Примена симулационих модела у анализи, синтези, и праћењу рада погона. Коришћење савремених софтверских алата за праћење рада и подешавање ВП.
Литература
1Б. Јефтенић, М. Бебић, С. Штаткић „Вишемоторни погони“, Akadmeska Misao, 2011, B. Jeftenić, M. Bebić, S. Štatkić, "Multi-Motor Drives", Akademska Misao, 2011
2Вишемоторни погони - Скрипта у електронском формату доступна студентима на сајту www.pogoni.etf.bg.ac.rs, Multimotor drives - course notes in electronic format avaliable on www.pogoni.etf.bg.ac.rs
3В. Вучковић, „Електрични погони“, Академска мисао, 2002., V.Vučković, "Electrical Drives", Akademska Misao 2012
4Б. Јефтенић, са сарадницима „Електромоторни погони збирка решених задатака“, Академска мисао, 2003, B. Jeftenić, et.al. Electrical Drives - worked examples, Akademka Misao, 2003
5Б.Јефтенић, В.Васић, Ђ.Орос ”РЕГУЛИСАНИ ЕЛЕКТРОМОТОРНИ ПОГОНИ решени проблеми са елементима теорије", Akademska Misao, 2004., B. Jeftenić, V.Vasić, Đ. Oros, "Controlled Electrical Drives - solved problems with elements of theory, Akadmeska Misao, 2004
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
2 2
Методе извођења наставе Предавања, Рачунске вежбе
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 10 Писмени испит 0
Практична настава 0 Усмени испит 40
Пројекти
Колоквијуми 0
Семинари 50