Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Регулација електромоторних погона
Акроним 13Е013РЕП
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул
Тип студија основне академске студије
Наставник (за предавања) доц. др Милан Бебић
доц. др Лепосава Ристић
Наставник/сарадник (за вежбе) доц. др Милан Бебић
доц. др Лепосава Ристић
Милан Утвић дипл. инж. ел. и рач.
Наставник/сарадник (за ДОН) доц. др Милан Бебић
доц. др Лепосава Ристић
Милан Утвић дипл. инж. ел. и рач.
Број ЕСПБ 5 Статус предмета изборни
Услов основна предзнања из електромоторних погона
Циљ предмета Упознавање студената са значајем регулисаних електромоторних погона, управљачким структурама погона, методама анализе, интеграције неопходне опреме, и избор структуре и параметара регулационог подсистема. Проучавање савремених стратегија управљања и њихова примена у регулисаним погонима.
Исход предмета Познавање суштине и разумевање основних принципа и специфичности регулисаних електромоторних погона. Способност конципирања, пројектовања и избора начина напајања и управљања. Познавање типичних решења и опреме.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Увод. Регулисани погон као систем са повратном везом. Оцена квалитета регулисаних погона. Методе анализе. Реализација. Погони са моторима једносмерне струје. Управљање напоном индукта и побудом. Анализа и синтеза. Погони са асинхроним моторима. Погони са напонским и струјним инвертором. Скаларно и векторско управљање. Примери реализованих система.
Садржај практичне наставе Сврха регулације, повратне везе по струји, брзини и положају, регулатори и други елементи, стабилност, статичке и динамичке перформансе. Анализа у фреквентном и временском домену. Динамичка блок-шема, анализа помоћу рачунарске симулације, избор структуре, оптимална појачања и временске константе, адаптација, опсервери. Лаб. вежбе: регулисани погони са једносмерним и асинхроним моторима.
Литература
1Б. Јефтенић, М. Бебић, С. Штаткић „Вишемоторни погони“, Академска мисао, 2011., B. Jeftenić, M. Bebic, S. Štatkić "Multimodal drives" Academic Thought, 2011.
2Владан Вучковић: Електрични погони, Електротехнички факултет, Београд 1997., Vladan Vuckovic: Electric Drives, Electrical Engineering, Belgrade 1997.
3Б.Јефтенић, В.Васић, Ђ.Орос ”РЕГУЛИСАНИ ЕЛЕКТРОМОТОРНИ ПОГОНИ решени проблеми са елементима теорије", B.Jeftenić, V.Vasić, Đ.Oros "REGULATED ELECTRIC DRIVES solved problems with elements of theory"
4Б.Јефтенић, В.Васић, Ђ.Орос, ...... ”ЕЛЕКТРОМОТОРНИ ПОГОНИ збирка решених задатака”, B.Jeftenić, V.Vasić, Đ.Oros "ELECTRICAL DRIVES collection of solved problems"
5W. Leonhard: "Control of Electrical Drives", Springer-Verlag Berlin, 1985. `, W. Leonhard: "Control of Electrical Drives", Springer-Verlag Berlin, 1985. `
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
2 1.5 0.5
Методе извођења наставе Предавања, рачунске вежбе лабораторијске вежбе, презентације, демонстрације, пројекат, семинарски рад
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 10 Писмени испит 40
Практична настава 20 Усмени испит 0
Пројекти
Колоквијуми 0
Семинари 30