Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Општи инжењеринг
Акроним 13Е013ОПИ
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул
Тип студија основне академске студије
Наставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 5 Статус предмета изборни
Услов Нема
Циљ предмета Упознавање студената са основним инжењерским областима рада и врстама активности. Упознавање студената са постојећим стандардима, нормативима и законском регулативом. Инжењерска етика. Систем квалитета.
Исход предмета Студенти ће имати способност одговорног расуђивања приликом обављања професионалних обавеза. Поседоваће свест о томе да инжењерски пројекти и решења морају да доприносе очувању економске и еколошке добробити друштва.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Увод. Предузеће као привредни субјекат, правна форма. Организација и руковођење предузећем. Одговорност руководства и запослених. Људски ресурси - стимулација и казна.
Студија изводљивости и студија исплативости (техно-економска анализа).
Пројекат и његови саставни делови: пројектни задатак, технички услови, текстуални део (технички опис, прорачуни и предмер и предрачун) и графичка документација (идејни пројекат, главни пројекат, извођачки пројекат и пројекат изведеног стања).
Техничка контрола главног пројекта. Сагласности јавних и других предузећа.
План реализације, рокови, међусобне зависности активности. Пројектантски надзор. Стручни надзор. Грађевински дневник и грађевинска књига.
Пуштање постројења у рад – провера усаглашености изведеног и пројектованог стања, прво укључење, подешавање параметара, провера перформанси. Доказ функционисања, гарантоване перформансе. Технички пријем. Употребна дозвола.
Одржавање постројења и опреме. Организација службе одржавања, инвестиционо, редовно и интервентно одржавање. Проактивно одржавање. Почетна, периодична и ванредна верификација. Енергетски менаџер.
Тендер. Припрема тендерске документације. Пријава на тендер, општа документација, понуда. Критеријуми за одлучивање. Право жалбе. Уговор.
Стандарди,: IEC, ISO, EN, СРПС.
Инжењерска етика. Лиценце за пројектовање и извођење радова, Инжењерска комора Србије. Суд части.
Систем квалитета у инжењерским организацијама.
Организација процеса развоја производа, истраживања и развоја и процеса пројектовања у компанијама које производе електроенергетску опрему. Место универзитета (професора, асистената и студената) у истраживању и развоју. Организација рада и мотивација у оквиру развојних тимова.
Планирање, организација и документација инжењерских решења у форми елемената интелектуалне својине. Статус и мере заштите интелектуалне својине.
Садржај практичне наставе Правни оквир предузећа, подела предузећа.
Техно-економска анализа кроз примере.
Израда пројектног задатка, израда плана реализације.
Одређивање цене пројекта. Практична вежба - израда понуде.
Општа тендерска документација. Практична вежба – тендерска комисија за оцену понуда из претходне вежбе.
Вежба – процена трошкова одржавања у предузећу: производно предузеће, административно-техничко предузеће.
Преглед стандарда из области електроенергетике.
Етички код. Кодекс понашања, кодекс одевања, кодекс комуникације.
Стручни испит. Преглед лиценци.
Систем квалитета.
Литература
1Закон о предузећима РС, Закон о привредним друштвима, Law on Enterprises RS, Company Law
2Закон о планирању и изградњи, Law on Planning and Construction
3Закон о јавним набавкама, Law on Public Procurement
4IEEE Code of Ethics , IEEE Code of Ethics
5Акти Инжењерске коморе Србије, Acts of Serbian Chamber of Engineers
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
2 2
Методе извођења наставе Предавања, вежбе, демонстрације, презентације, студентски пројекти
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 50
Практична настава 50 Усмени испит 0
Пројекти
Колоквијуми 0
Семинари 0