Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Испитивање електричних машина
Акроним 13Е013ИЕМ
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул
Тип студија основне академске студије
Наставник (за предавања) проф. др Зоран Лазаревић
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН) ас. мс Милош Јечменица
ас. Богдан Брковић
Александар Милић дипл. инж. ел. и рач.
Број ЕСПБ 5 Статус предмета изборни
Услов Енергетски одсек (ЕПП, ЕЕС), Сигнали и системи
Циљ предмета Стицање основних знања о методологији, техникама испитивања и специфичним испитивањима електричних машина и трансформатора. Стандарди и препоруке за испитивања у фази израде, при пријему и у току експлоатације електричних машина и трансформатора.
Исход предмета Теоријска знања и практична знања преко лабораторијских испитивања за припрему, организацију и извођење испитивања електричних машина и трансформатора у фабрици или на терену у циљу утврђивања или провере њихових карактеристика, дефектаже и избора оптималног начина коришћења или поправке.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Општа методологија испитивања електричних машина и трансформатора. Прописи и стандарди. Мерење електричних величина. Мерење температуре аналогним и дигиталним методама. Мерење брзине обртања, момента и снаге аналогним и дигиталним методама. Одређивање степена искоришћења снаге. Типска и серијска испитивања трансформатора и асинхроних, синхроних и једносмерних машина. Избор опреме за испитивања.
Садржај практичне наставе Активно извођење 12 лабораторијских вежби за одређивање карактеристика трансформатора и асинхроних, синхроних и једносмерних машина
Литература
1М. Петровић: Испитивање електричних машина, уџбеник, M. Petrovic: Testing of electrical machines (in Serbian)
2Р. Радосављевић: Упутсва за вежбе у лабораторији за електричне машине, R. Radosavljevic: Instructions for exercises in the laboratory for electrical machines (in Serbian)
3Стандарди JUS, IEC. IEEE, ANSI, BS, DIN,…, Standards: JUS, IEC. IEEE, ANSI, BS, DIN
4H.N. Norton: Handbook of transducers, Prentice Hall, H.N. Norton: Handbook of transducers, Prentice Hall
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
2 0 2
Методе извођења наставе Предавања и лабораторијске вежбе
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 10 Писмени испит 30
Практична настава 30 Усмени испит 30
Пројекти
Колоквијуми 0
Семинари 0