Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Електрична возила
Акроним 13Е013ЕВО
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул
Тип студија основне академске студије
Наставник (за предавања) проф. др Слободан Вукосавић
Наставник/сарадник (за вежбе) Александар Милић дипл. инж. ел. и рач.
Наставник/сарадник (за ДОН) Александар Милић дипл. инж. ел. и рач.
Број ЕСПБ 5 Статус предмета изборни
Услов ОГ2Е, ОГ2ЕМ, ОГ2ЕМ1, ОГ3ЕП1
Циљ предмета Упознавање са констукцијом и карактеристикама електричних возила. Кинематика и динамика електричних возила. Анализа отпора кретању, стални и повремени отпори вуче. Основни елементи електровучног система. Преглед електровучних претварача и вучних мотора. Разумевање тока снаге и принципа управљања вучном силом.
Исход предмета Овладавање кинематиком и динамиком возила, имплементација поступака прорачуна вучне силе, снаге и брзине на основу путних дијаграма. Оспособљавање студената за анализу и пројектовање вучног система са електричним мотором и вучним претварачем. Пројектовање и имплементација управљања.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Транспортни системи и возила са електричним покретањем. Специфична снага и вучна сила код путничке и теретне железнице, трамваја, тролејбуса и код друмских возила. Кратак историјат, системи за напајање воза. Кинематика и динамика возила. Динамичко и регенеративно кочење. Атхезија, утицај електричних и механичких фактора. Активна и пасивна противклизна заштита. Путни дијаграми и оптимизација.
Садржај практичне наставе Управљање силом и моментум, полазне карактеристике. Рад у области слабљења поља и кочење. Реостатска контрола вучних погона са моторима једносмерне струје. Напајање мотора из вучних чопера. Асиметрично окидање и умањење реактивне снаге. Топологије вучних претварача за напајање асинхроних и синхроних вучних мотора. Линеарни вучни мотори.
Литература
1S. N. Vukosavic, Skripta iz Elektricne Vuce, 1999, S. N. Vukosavic, Script of electric traction, 1999 (in Serbian)
2С.Н. Вукосавић ет.ал. “Збирка задатака из електричне вуче”, SN Vukosavić et.al. "Collection of tasks in electric traction" (in Serbian)
3S.N. Vukosavic, Digital Control of Electrical Drives, Springer 2007., S.N. Vukosavic, Digital Control of Electrical Drives, Springer 2007.
4Slobodan N. Vukosavic, Electrical Machines, Springer 2012, Slobodan N. Vukosavic, Electrical Machines, Springer 2012
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
2.5 1 0.5
Методе извођења наставе 45 предавања, 15 часова аудиторних вежби. 15 часова лабораторијских и демонстрационих вежби. 50 часова самосталног рада, 25 часова рада са наставницима кроз семинаре и дискусије. Рад са студентима 1:1 у току 4 сата консултација сваке недеље.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 20
Практична настава 20 Усмени испит 20
Пројекти
Колоквијуми 30
Семинари 10