Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Енергетски ефикасни електротермички процеси
Акроним 13Е013ЕФТ
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул
Тип студија основне академске студије
Наставник (за предавања) проф. др Зоран Радаковић
Наставник/сарадник (за вежбе) проф. др Зоран Радаковић
Наставник/сарадник (за ДОН) мс Милица Јевтић
Број ЕСПБ 5 Статус предмета изборни
Услов
Циљ предмета Упознавање са начинима претварања електричне енергије у топлотну и са индустријским постројењима у којима се ово претварање обавља.
Исход предмета Опште знање о техничкој дисциплини Електротермије. Стицање знања потребног за пројектовање и конструкцију електротермичких постројења и пројектовање решења за њихово прикључење на електроенергетску мрежу.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Начини претварања електричне у топлотну енергију - теоријска основа (Поинтингова теореме) и претварачи напона и учестаности неопходни за практичну примену загревања у технолошким процесима. Пројектовање и конструкција електротермичких уређаја и пећи. Регулација температуре у електроотпорним пећима.
Садржај практичне наставе Рачунски примери и лабораторијске вежбе са циљем илустрације електроотпорног, индукционог, диелектричног и електролучног загревања. Прорачун електротермичке опреме. Илуустрација рада топлотне пумпе засноване на Пелтијеовој електромоторној сили.
Литература
1З. Радаковић, М. Јовановић: "Збирка задатака из електротермије са приручником за лабораторијске вежбе", Електротехнички факултет, друго издање, 1995
2A. C. Metaxas: "Fundamentals of Electroheat - a unified Approach", John Wiley&Sons, 1996
3М. Јовановић: "Основи електротермије и електротермичка постројења", Електротехнички факултет
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
2 1 1
Методе извођења наставе Педавања, нумеричке вежбе, лабораторијске вежбе.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 70
Практична настава 30 Усмени испит 0
Пројекти
Колоквијуми 0
Семинари 0