Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Дигитално управљање претварачима и погонима
Акроним 13Е013ДПП
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул
Тип студија основне академске студије
Наставник (за предавања) проф. др Слободан Вукосавић
Наставник/сарадник (за вежбе) ас. Богдан Брковић
ас. мс Милош Јечменица
Наставник/сарадник (за ДОН) ас. Богдан Брковић
ас. мс Милош Јечменица
мс Драган Михић
Број ЕСПБ 6 Статус предмета изборни
Услов
Циљ предмета Усвајање знања и вештина у анализи, пројектовању и реализацији дигитално управљаних енергетских претварача и погона. Анализирају се асинхрони и синхрони серво електрични мотори, придружени претварачи, давачи, као и ДСП платформе за управљање.
Исход предмета Овладавање теоријом и имплементацијом дигиталног управљања струјом, моментом и флуксом. Оспособљавање студената за анализу и пројектовање система за дигитално управљање. Пројектовање, имплементација, кодирања и евалуација.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Дигитална имплементација ширинске модулације, регулације струје, флукса и момента. Напонски актуатор, мерење и оцена стања, пројектовање структуре регулатора и подешавање параметара. Приступи управљању са редукованим бројем давача.
Садржај практичне наставе Лабораторијске вежбе на експерименталној поставци. Увид у основне елементе система, посматрање карактеристичних облика релевантних величина у току рада. Уношење програмабилних параметара, асистирано извођење експеримента.
Литература
1С. Н. Вукосавић, Дигитално управљање електромоторним погонима, Академска мисао 2003. , S. N. Vukosavić, Digital Control of Electric Drives, Academic thought 2003
2S.N. Vukosavic, Digital Control of Electrical Drives, Springer 2007., S.N. Vukosavic, Digital Control of Electrical Drives, Springer 2007.
3Slobodan N. Vukosavic, Electrical Machines, Springer, 2012, Slobodan N. Vukosavic, Electrical Machines, Springer, 2012
4Владан Вучковић, Електрични погони, Универзитет у Београду 1997., Vladan Vuckovic, Electrical Drives, University of Belgrade in 1997.
5М. Р. Стојић, Дигитални системи управљања, Универзитет у Београду 1998. , M. R. Stojic, Digital Control Systems, University of Belgrade in 1998.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
2 1 1
Методе извођења наставе 45 предавања, 15 часова аудиторних вежби. 15 часова лабораторијских и демонстрационих вежби. 50 часова самосталног рада, 25 часова рада са наставницима кроз семинаре и дискусије. Рад са студентима 1:1 у току 4 сата консултација сваке недеље.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 20
Практична настава 20 Усмени испит 20
Пројекти
Колоквијуми 30
Семинари 10