Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Виртуелна стварност
Акроним 13Д111ВС
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Софтверско инжењерство
Тип студија докторске академске студије
Наставник (за предавања) доц. др Славко Гајин
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 9 Статус предмета изборни
Услов Нема
Циљ предмета Упознавање са концептима и технологијама виртуелне стварности који поспешују интеракцију човека са рачунаром и истраживање комплексних система, скупова података или искустава, уз могућност стицања практичног знања кроз развој сценарија и прототипских апликација применом технологија као што су Java3D ili X3D/VRML.
Исход предмета Стицање знања потребних за примену виртуелне стварности у истраживачким, научним и техничким применама, уз дубље упознавање са одређеним практичним аспектима имплементације.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Интеракција човек-машина; принципи креирања корисничког интерфејса; парадигме виртуелних окружења; примене виртуелне стварности; фактори људске перцепције и технологије; улазни и излазни уређаји; 3D рачунарска графика у реалном времену; креирање сцена и симулација; алати: OpenGL, Open Inventor, Java3D, VRML/X3D; елементи VRML; колаборативна и дистрибуирана виртуелна стварности; социјални ефекти.
Садржај практичне наставе Заједничко конципирање и разрада практичног сценарија или теме пројекта; упућивање у релевантне концепте, приступе, средства и литературу; праћење и дискусија решења, резултата и могућих побољшања током рада на пројекту и његовог документовања.
Литература
1Virtual Reality Technology, Second Edition with CD-ROM Grigore C. Burdea, Philippe Coiffet ISBN: 0-471-36089-9 Wiley-IEEE Press; 2 edition (June, 2003), Virtual Reality Technology, Second Edition with CD-ROM Grigore C. Burdea, Philippe Coiffet ISBN: 0-471-36089-9 Wiley-IEEE Press; 2 edition (June, 2003)
2Understanding Virtual Reality: Interface, Application, and Design R. Sherman, Alan Craig Series:Morgan Kaufmann series in computer graphics and geometric modeling Morgan Kaufmann; 1st edition (September, 2002) ISBN: 1558603530, Understanding Virtual Reality: Interface, Application, and Design R. Sherman, Alan Craig Series:Morgan Kaufmann series in computer graphics and geometric modeling Morgan Kaufmann; 1st edition (September, 2002) ISBN: 1558603530
3Brooks Jr., F. P., "What's Real About Virtual Reality?", IEEE Computer Graphics And Applications, 19(6), 16, 1999, Brooks Jr., F. P., "What's Real About Virtual Reality?", IEEE Computer Graphics And Applications, 19(6), 16, 1999
4Hayward V, Astley OR, Cruz-Hernandez M, Grant D, Robles-De-La-Torre G. Haptic interfaces and devices. Sensor Review 24(1), pp. 16-29, 2004, Hayward V, Astley OR, Cruz-Hernandez M, Grant D, Robles-De-La-Torre G. Haptic interfaces and devices. Sensor Review 24(1), pp. 16-29, 2004
5Java 3D Official Home Page - The Java 3D community source project, https://java3d.dev.java.net/, Java 3D Official Home Page - The Java 3D community source project, https://java3d.dev.java.net/
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
6
Методе извођења наставе Непосредни рад са студентима на решавању практичних питања која се јављају током имплементације решења која користе виртуелну стварност
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања Писмени испит
Практична настава 20 Усмени испит 30
Пројекти
Колоквијуми
Семинари 50