Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Пројектовање рачунара у ВЛСИ техници
Акроним 13Д111ВЛС
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Рачунарска техника и информатика
Тип студија докторске академске студије
Наставник (за предавања) проф. др Вељко Милутиновић
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 9 Статус предмета изборни
Услов Нема.
Циљ предмета Упознавање студената са напредним техникама пројектовања рачунарских ВЛСИ система. Оспособити студенте да развијају нове технике проектовања рачунарских ВЛСИ система.
Исход предмета Очекује се да ће студенти развити способност да унапређују рачунарске ВЛСИ системе у домену перформанси, енергетске ефикасности и цене.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Пројектовање рачунарских ВЛСИ система помоћу језика за опис хардвера VHDL. Напредне технике дизајна модерних процесора. Најновија истраживања у микроархитектури рачунарских система.
Садржај практичне наставе Нема.
Литература
1Milutinovic V., SURVIVING THE DESIGN OF a 200MHz MICROPROCESSOR, IEEE Computer Society Press, USA (best seller);, Milutinovic V., SURVIVING THE DESIGN OF a 200MHz MICROPROCESSOR, IEEE Computer Society Press, USA (best seller);
2Milutinovic V., SURVIVING THE DESIGN OF MICROPROCESSOR AND MULTIMICROPROCESSOR SYSTEMS, Wiley, USA (best seller);, Milutinovic V., SURVIVING THE DESIGN OF MICROPROCESSOR AND MULTIMICROPROCESSOR SYSTEMS, Wiley, USA (best seller);
3Mencer O, Dataflow Programming with MaxCompiler, Maxeler Technologies;, Mencer O, Dataflow Programming with MaxCompiler, Maxeler Technologies;
4Ashenden P., The Designer's Guide to VHDL, 3rd Edition, Morgan Kaufmann;, Ashenden P., The Designer's Guide to VHDL, 3rd Edition, Morgan Kaufmann;
5Weste N., Harris D., CMOS VLSI Design, 4th Edition, Addison-Wesley;, Weste N., Harris D., CMOS VLSI Design, 4th Edition, Addison-Wesley;
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
6
Методе извођења наставе предавања, аудиторне вежбе
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 0
Практична настава 0 Усмени испит 70
Пројекти
Колоквијуми 30
Семинари 0