Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Вештачка интелигенција и експертски системи
Акроним 13Д111ВИЕ
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Софтверско инжењерство
Тип студија докторске академске студије
Наставник (за предавања) проф. др Бошко Николић
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 9 Статус предмета изборни
Услов нема
Циљ предмета Упознавање студената са методологијама и применама савременог развоја области вештачке интелигенције, са нагласком на напредне технологије
Исход предмета Исход курса је оспособљавање студената за реализацију различитих концепата и примену технологија области вештачке интелигенције. Препознавање карактеристика система и избор најбољег и најефикаснијег решења.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Знање и закључивање и неизвесном окружењу - БПН, Bayes-ово правило; семантика и закључивање код Bayes-ових мрежа; једноставне одлуке - основе теорије модела; сложене одлуке - рад са више агената; теорија игара. Учење - форме учења, стабла одлуке, теорија рачунарског учења. Генетски алгоритми. Примена семантике у претраживањима. Ефикасна интерпретација, претрага и обрада већег скупа података.
Садржај практичне наставе нема
Литература
1S. Russel, P. Norvig - Artificial Intelligence - A Modern Approach 2. , S. Russel, P. Norvig - Artificial Intelligence - A Modern Approach 2.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
6
Методе извођења наставе Предавања са презентацијом, израда пројекта, дискусија о реализованим решењима
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 0
Практична настава 0 Усмени испит 30
Пројекти
Колоквијуми 0
Семинари 70