Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета ТЦП/ИП архитектура
Акроним 13Д111ТЦП
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Рачунарска техника и информатика
Тип студија докторске академске студије
Наставник (за предавања) доц. др Славко Гајин
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 9 Статус предмета изборни
Услов нема
Циљ предмета Напредно познавање функционисања Интернета
Исход предмета Напредно познавање функционисања Интернета
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе БГП роутинг протокол и организација Интернета. Квалитет сервиса QoS. Мере перформанси , мерење саобраћаја, означавање пакета, технике избегавања загушења. Пренос мултимедије преко TCP/IP мрежа. Multicast. Виртуелне приватне мреже - MPLS , виртуелне приватне мреже - IPsec, IPsec скуп протокола.Топологије VPN. Надгледање мрежа, напредне Layer 2 технологије, wireless мреже.
Садржај практичне наставе нема
Литература
1Internetworking with TCP/IP, Douglas Comer, Prentice Hall, Fifth edition 2006., Internetworking with TCP/IP, Douglas Comer, Prentice Hall, Fifth edition 2006.
2Computer Networks, Fourth Edition, Andrew S. Tanenbaum, Prentice Hall, Fourth edition., Computer Networks, Fourth Edition, Andrew S. Tanenbaum, Prentice Hall, Fourth edition.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
6
Методе извођења наставе Орална предавања и вежбе са учешћем студената
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 70
Практична настава 0 Усмени испит 0
Пројекти
Колоквијуми 30
Семинари 0