Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Сигурност и заштита рачунарских система
Акроним 13Д111СЗР
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Софтверско инжењерство
Тип студија докторске академске студије
Наставник (за предавања) проф. др Зоран Јовановић
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 9 Статус предмета изборни
Услов нема
Циљ предмета Добијање знања о свим аспектима сигурности и заштите рачунарских система и мрежа
Исход предмета Овладавање свим аспектима сигурности и заштите рачунарских система и мрежа
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Сигурност и приватност. Oсновни сигурносни сервиси. Примењена криптографија: криптографски алгоритми.Сигурносни протоколи: Аутентикација (NS-PK/AS, Kerberos, GSM), управљање кључевима (Diffie-Hellman, Internet Key Exchange), сигурне Wеб конекције, Електронско плаћање (SET - Visa Mastercard, Cybercash). Практични пасивни и активни напади. Mалициозна логика. Denial of service.
Садржај практичне наставе нема
Литература
1Network Security: Applications and Standards, William Stallings, 3rd ed., Addison-Wesley, 2003, Network Security: Applications and Standards, William Stallings, 3rd ed., Addison-Wesley, 2003
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
6
Методе извођења наставе предавања и аудиторне вежбе
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 70
Практична настава 0 Усмени испит 0
Пројекти
Колоквијуми 30
Семинари 0