Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Софтверска техника
Акроним 13Д111СТ
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Софтверско инжењерство
Тип студија докторске академске студије
Наставник (за предавања) проф. др Драган Бојић
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 9 Статус предмета изборни
Услов Положен испит: Принципи софтверског инжењерства
Циљ предмета Презентовање актуелних трендова и напредних тема из области софтверског инжењерства. Студентски пројекат који се фокусира на једну област од интереса са циљем упознавања са актуелним истраживањима и резултатима.
Исход предмета Oчекује се да студент по завршетку курса буде у стању да: Демонстрира разумевање, критичку анализу и примену важећих теорија, модела и техника из области софтверског инжењерства.
Учи нове теорије, моделе, технике и технологије кад се појаве и цени потребу за такав континуалан професионални развој. Испуњава истраживачке задатке из ових области.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Изабране актуелне теме из модела животних циклуса софтвера, процеса спецификације, пројектовања, тестирања и валидације софтвера, активности одржавања, процене трошкова и напора, управљања конфигурацијом и променама, еволуције и реинжењеринга.
Садржај практичне наставе Самосталан пројект прегледа решења на задату тему и критичке евалуације приступа. Израда студије случаја.
Литература
1C. Wohlin, P. Runeson, M. Höst, M. Ohlsson, B. Regnell, A. Wesslen, Experimentation In Software Engineering, Kluwer Academic Publishers, 2000., C. Wohlin, P. Runeson, M. Höst, M. Ohlsson, B. Regnell, A. Wesslen, Experimentation In Software Engineering, Kluwer Academic Publishers, 2000.
2Shari Lawrence, Pfleeger Joanne M. Atlee, 4/E, Prentice Hall, 2010., Shari Lawrence, Pfleeger Joanne M. Atlee, 4/E, Prentice Hall, 2010.
3одабрани стручни и научни радови, selected research papers
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
6
Методе извођења наставе Менторски рад са кандидатом, самостална израда пројекта.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 0
Практична настава 0 Усмени испит 50
Пројекти
Колоквијуми 0
Семинари 50