Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Софтверски системи за рад у реалном времену
Акроним 13Д111ССР
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Софтверско инжењерство
Тип студија докторске академске студије
Наставник (за предавања) проф. др Сања Вранеш
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 9 Статус предмета изборни
Услов нема
Циљ предмета Циљ је да се студенти упознају са специфичностима софтверских система код којих је поред логичке исправности од изузентог значаја и брзина одговора система
Исход предмета Студенти су припремљени за пројектовање и имплементацију сложених и поузданих система који раде у реалном времену
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе • Уводне напомене
• Најважнији аспекти софтверских система који раде у реалном времену
• Архитектура система yа рад у реалном времену
• Смањење осетљивости на грешке
• Оперативни системи за рад у реалном времену
• Живорни циклус система који раде у реалном времену
• УМЛ и његова примена у системима за рад у реалном времену
• Програмски језици за примене у реалном времену,
Садржај практичне наставе нема
Литература
1Alan Burns and Andy Wellings, “Real-Time Systems and Programming Languages” Addison Wesley 2001, ISBN: 0201729881, Alan Burns and Andy Wellings, “Real-Time Systems and Programming Languages” Addison Wesley 2001, ISBN: 0201729881
2Laplante, P.A., Real-Time Systems Design and Analysis, 2nd edition, IEEE Computer Society, 1997. ISBN 0-7803-3400-0, Laplante, P.A., Real-Time Systems Design and Analysis, 2nd edition, IEEE Computer Society, 1997. ISBN 0-7803-3400-0
3Bruce Powel Douglass, “Real-time UML”, Addison-Wesley, 1998, Bruce Powel Douglass, “Real-time UML”, Addison-Wesley, 1998
4 Jane W. S. Liu, Real-time Systems, Prentice Hall, 2000, Jane W. S. Liu, Real-time Systems, Prentice Hall, 2000
5Сања Вранеш, Програмирање у реалном времену, Електротехнички факултет у Београду, 2000, Sanja Vraneš, Programiranje u realnom vremenu, Elektrotehniški fakultet u Beogradu, 2000
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
6
Методе извођења наставе менторска настава.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 0
Практична настава 0 Усмени испит 70
Пројекти
Колоквијуми 0
Семинари 30