Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Сензорске мреже
Акроним 13Д111СМ
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Рачунарска техника и информатика
Тип студија докторске академске студије
Наставник (за предавања) доц. др Захарије Радивојевић
доц. др Милош Цветановић
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 9 Статус предмета изборни
Услов Не постоје званични услови за овај курс, али је пожељно имати:
- програмерске вештине из С-а и Јаве, и
- основна знања из рачунарских мрежа и бежичних комуникација
Циљ предмета Овладати знањима везаним за сензорске мреже (СМ), њихове могућности и практичне реализације. Упознати се са концептима, проблемима и решењима, као и принципима функционисања и СМ реализација. Упознати се са апликацијама, архитектурама и протоколима који се користе код СМ-а. Обрадити специфичне проблеме као што су енерт. ефикасност, сигурност, поузданост и адаптибилност.
Исход предмета Након завршетка курса студент ће: бити упознат са неким СН апликацијама и са дизајнom мрежних протокола; научити различите хардверске и софтверске платформе; научити да програмира СН платформе користећи TinyOS, С и Јаву, и развија апликације за бежичним чворовима; разумети проблеме у истраживању енергетске ефикасности, балансирања оптерећења, теорије графова и безбедности.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Дефиниција SM-a; Апликације; Архитектура; Протоколи; Прикупљање података и обрада; Оперативни системи за СМ; Енергетска ефикасност; Сигурност, поузданост и осетљивост на отказе; Адаптибилни системи; Перформансе и аспекти дизајна; Симулација СМ-а великих система; СМ и Интернет; Дистрибуирани сензорки системи; Cloud сензорски системи
Садржај практичне наставе Лабораторијске вежбе из сензорских мрежа:
Литература
11. Mohammad Iliyas and Imad Mahgoub, Handbook of Sensor Networks: Compact Wireless and Wired Sensing Systems, CRC Press, 2005, 1. Mohammad Iliyas and Imad Mahgoub, Handbook of Sensor Networks: Compact Wireless and Wired Sensing Systems, CRC Press, 2005
22. Одабрани стручни и научни радови, 2. Selected technical and scientific papers
3Ранко Поповић, Миодраг Живковић, Бежичне сензорске мреже, скрипта, 2012, Ranko Popovic, Miodrag Zivkovic, Wireless Sensor Network, Script, 2012
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
6
Методе извођења наставе Менторски рад
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 0
Практична настава 0 Усмени испит 50
Пројекти
Колоквијуми 0
Семинари 50