Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Софтверско инжењерство засновано на моделима
Акроним 13Д111СИЗ
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Софтверско инжењерство
Тип студија докторске академске студије
Наставник (за предавања) проф. др Драган Милићев
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 9 Статус предмета изборни
Услов Знање из области које покривају следећи предмети на додипломским студијама Одсека за рачунарску технику и информатику и Одсека за софтверско инжењерство ЕТФ-а:
(а) Објектно-оријентисано програмирање 1 и 2 и
(б) Пројектовање софтвера.
Циљ предмета Овладати појмовима и техникама у областима покривеним садржајем предмета до нивоа да се студент оспособи да:
(а) прати и разуме стручне и научне текстове из ових области,
(б) у пракси примењује технике из ових области на практичним сложеним софтверским пројектима и
(в) испуњава истраживачке задатке из ових области.
Исход предмета Овладати појмовима и техникама у областима покривеним садржајем предмета до нивоа да се студент оспособи да:
(а) прати и разуме стручне и научне текстове из ових области,
(б) у пракси примењује технике из ових области на практичним сложеним софтверским пројектима и
(в) испуњава истраживачке задатке из ових области.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Моделовање и развој софтвера помоћу модела (Model-Driven Development). Метамоделовање и моделовање у специфичном домену. Трансформације модела. Model-Driven Architecture (MDA).
UML2. Формална спецификација UML-a и формална семантика UML-a. Профилизација UML-a. Стандардни OMG профили UML-a.
Садржај практичне наставе Изучавање литературе и практичан пројекат.
Литература
1Anneke Kleppe, Jos Warmer, and Wim Bast, "MDA Explained: The Model Driven Architecture: Practice and Promise," Addison-Wesley, 2003.
2Object Management Group, "The UML2 Specification", www.omg.org
3Dragan Milicev, "Model-Driven Development with Executable UML," Wiley, 2009
4Одабрани стручни и научни радови из области
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
6
Методе извођења наставе Предавања, менторски рад
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 0
Практична настава 30 Усмени испит 70
Пројекти
Колоквијуми 0
Семинари 0