Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Софтверски дефинисане мреже
Акроним 13Д111СДМ
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Рачунарска техника и информатика
Тип студија докторске академске студије
Наставник (за предавања) доц. др Павле Вулетић
проф. др Зоран Јовановић
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 9 Статус предмета изборни
Услов Не постоје формални услови, али је пожељно познавање рачунарских мрежа на нивоу основних студија, као и знање Python или Java програмских језика
Циљ предмета Упознавање са механизмима и методологијом савременог управљања рачунарским мрежама које данас обухвата низ комплексних активности на граници између метода управљања организацијом, софтверског дизајна компоненти за управљање мрежом и услугама и класичног управљања мрежним уређајима. Циљ предмета је да се детаљно објасне принципи и механизми управљања како класичним рачунарским мрежама, тако и савременим мрежама заснованим на архитектури софтверски дефинисаних мрежа (Software Defined Networking - SDN). Ово је област која се интензивно развија, пoстeпeнo увoди у прoдукциjу (нпр. Гуглова B4 WAN мрежа) и од посебног je значаја за дата центре. Циљ предмета је дефиниција области применљивости SDN мрежа, потенцијалне апликације за које је погодна ова архитектура, кључне техничке изазове у развоју SDN-базираних решења, као и да се студенти у потпуности оспособе за израду апликација којима ће се управљати рачунарским мрежама ове архитектуре. Један од циљева предмета је и увид у модерне инцијативе са сличном тематиком попут Network Functions Virtualization – NFV, SDNv2, i2rs и сличних.
Исход предмета Студенти ће стећи знање о томе шта се данас подразумева под управљањем рачунарским мрежама, које су актуелне области истраживања и потенцијалног напретка. Стечено знање је релевантно за слушаоце било да се баве управљањем и планирањем рачунарских мрежа, било развојем апликација које подржавају поједине процесе управљања мрежама и мрежним услугама. Студенти ће упознати модерне концепте софтверски дефинисаних мрежа (Software Defined Networking - SDN), кључне истраживачке теме у области и бити способни да и сами развијају апликације за управљање мрежама у SDN архитектури.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Увод у управљање рачунарским мрежама, модерно схватање управљања рачунарским мрежама, стандарди, централизовано и дистрибуирано управљање рачунарским мрежама, управљање вишедоменским мрежним услугама, aутoнoмнo упрaвљaњe, SDN: увод и историјски развој, елементи, програмирање апликација, основне апликације SDN: отпорност на отказе контролера, дистрибуирани рад, балансирање саобраћаја и SDX, сличне и блиске инцијативе: Network Functions Virtualization (NFV), i2rs (interface to routing system)
Садржај практичне наставе Рад на пројекту
Литература
1Nadeau T., Gray K., SDN: Software Defined Networks, O’Reilly Media, 2013
2ITU-T и TeleManagement Forum (ТМF) спецификације (business framework – eTOM, information framework – SID, интерфејси: TIP, MTOSI)
3Скуп научних радова из релевантних области
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
6
Методе извођења наставе Менторски рад са студентима и рад на практичним и теоријским пројектима.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 0
Практична настава 50 Усмени испит 50
Пројекти
Колоквијуми 0
Семинари 0