Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Развој микропроцесорског софтвера
Акроним 13Д111РМС
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Рачунарска техника и информатика
Тип студија докторске академске студије
Наставник (за предавања) проф. др Јелица Протић
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 9 Статус предмета изборни
Услов Нема
Циљ предмета Упознавање са развојем микропроцесорског и микроконтролерског софтвера за наменске уређаје и управљачке системе на вишим програмским језицима. Савладавање комплексности развоја микропроцесорског и микроконтролерског софтвера за савремене уређаје. Контрола грешака, ризика и отказа. Планирање пројекта.
Исход предмета Очекивани исход јесте способност полазника да анализира проблем, одабере одговарајући оперативни систем, програмски језик и развојно окружење, као и да пројектује и кодира наменски микропроцесорски или микроконтролерски софтвер за одабрану софтверску платформу.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Развојно окружење: симулатор, емулатор, cross-compiler, debugger. Специфичности програмирања за микропроцесорске и микроконтролерске системе, улога бесконачне петље. Процесор и меморија: иницијални тестови и валидација. Контролни и статусни регистри, тајмери. Писање драјвера и обрада прекида. Серијска комуникација. Оперативни системи за рад у реалном времену. Мултитаскинг и управљање процесима.
Садржај практичне наставе Израда самосталног пројекта са презентацијом.
Литература
1Michael J. Pont, Embedded C, Addison-Wesley, April 2002., Michael J. Pont, Embedded C, Addison-Wesley, April 2002.
2Michael Barr, Programming Embedded Systems in C and C ++, O'Reilly & Associates, 1999., Michael Barr, Programming Embedded Systems in C and C ++, O'Reilly & Associates, 1999.
3Thomas Schultz, C And The 8051, 3rd Edition, Pagefree Pub Inc, June 2004., Thomas Schultz, C And The 8051, 3rd Edition, Pagefree Pub Inc, June 2004.
4Chris Wright, Andrew Sloss, Dominic Symes, John Rayfield, Arm System Developer's Guide: Designing and Optimizing System Software, Morgan Kaufmann Pub., March 2004., Chris Wright, Andrew Sloss, Dominic Symes, John Rayfield, Arm System Developer's Guide: Designing and Optimizing System Software, Morgan Kaufmann Pub., March 2004.
5Tammy Noergaard, Embedded Systems Architecture: A Comprehensive Guide for Engineers and Programmers, Elsevier, 2005., Tammy Noergaard, Embedded Systems Architecture: A Comprehensive Guide for Engineers and Programmers, Elsevier, 2005.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
6
Методе извођења наставе предавања, самостални пројекат
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 0
Практична настава 0 Усмени испит 30
Пројекти
Колоквијуми 0
Семинари 70