Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Принципи програмских језика
Акроним 13Д111ППЈ
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Софтверско инжењерство
Тип студија докторске академске студије
Наставник (за предавања) проф. др Мило Томашевић
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 9 Статус предмета изборни
Услов нема
Циљ предмета Упознавање na вишем нивоу са општим концептима на којима су засновани програмски језици различитих парадигми и техникама њихове имплементације.
Исход предмета Очекује се дубоко познавање и разумевање принципа и прагматике програмских језика широког спектра, као и оспособљеност за практичну имплементацију основних и напредних концепата.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Увод. Синтакса програмских језика. Имена, опсези важења и везивање. Семантичка анализа. Асемблерски језици. Контролне структуре. Типови и структуре података. Потпрограми и апстракција контроле. Повезивање у извршну верзију. Oбјектно оријентисана парадигма. Декларативне програмске парадигме - функционални и логички језици. Конкурентно програмирање и паралелни програмски модели. Оптимизација кода.
Садржај практичне наставе нема
Литература
1Scott M., Programming Language pragmatics, Morgan Kaufmann 2000. , Scott M., Programming Language pragmatics, Morgan Kaufmann 2000.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
6
Методе извођења наставе предавања, пројекат
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 70
Практична настава 0 Усмени испит 0
Пројекти
Колоквијуми
Семинари 30