Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Пројектовање база података
Акроним 13Д111ПБП
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Софтверско инжењерство
Тип студија докторске академске студије
Наставник (за предавања) проф. др Мирослав Бојовић
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 9 Статус предмета изборни
Услов Базе података 1, Базе података 2
Циљ предмета Овладати знањима из пројектовања модерних комплексних база података.
Исход предмета Студенти ће овладати потребним знањима да реализују и управљају развојем сложених пројеката са базама података. Моћи ће аргументовано да дискутују о особинама система, одаберу одговарајуће пројектне шаблоне, доносе квалитетне одлуке у процесу развоја и изврше евалуацију добијених резултата.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Развојни циклус комплексних ДБ система (планирање, анализа, дизајн, имплеентација, одржавање), животни циклус, Физички дизајн, Интеграција, Одабрани примери.
Садржај практичне наставе Нема
Литература
1Database Systems: Design, Implementation and Management (Book Only) by Carlos Coronel, Steven Morris, and Peter Rob (Hardcover - Nov 23, 2009), Database Systems: Design, Implementation and Management (Book Only) by Carlos Coronel, Steven Morris, and Peter Rob (Hardcover - Nov 23, 2009)
2K. Zielinski, T. Szmuc, Software Engineering: Evolution and Emerging Technologies, IOS Press, 2006,, K. Zielinski, T. Szmuc, Software Engineering: Evolution and Emerging Technologies, IOS Press, 2006,
3Modern Database Management (10th Edition) by Jeffrey A. Hoffer, V. Ramesh, and Heikki Topi (Hardcover - Jul 29, 2010), Modern Database Management (10th Edition) by Jeffrey A. Hoffer, V. Ramesh, and Heikki Topi (Hardcover - Jul 29, 2010)
4Bancilhorn, F., et al., Building An Object Oriented Database System, Morgan Kaufmann, 1992., Bancilhorn, F., et al., Building An Object Oriented Database System, Morgan Kaufmann, 1992.
5Одабрани стручни и научни радови, Selected papers
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
6
Методе извођења наставе
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 30
Практична настава 0 Усмени испит 30
Пројекти
Колоквијуми 20
Семинари 20