Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Организација система дискова
Акроним 13Д111ОСД
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Рачунарска техника и информатика
Тип студија докторске академске студије
Наставник (за предавања) др Борислав Ђорђевић
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 9 Статус предмета изборни
Услов Архитектура рачунара, Оперативни системи, Рачунарске мреже
Циљ предмета Упознавање студената са: фундаменталним особинама савремених дискова и диск контролера, сложенијим системима за складишетење података (storage systems, NAS, SAN), RAID системима, савременим системима датотека и техникама за убрзавање дискова и система датотека.
Исход предмета Предмет представља основу за дубoko разумевање разних области у диск У/И системима. Студенти ће бити оспособљени за администрацију и оптимизацију система дискова под већином модерних оперативних система.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе 1. Уводно предавање
2. Карактеристике савремених дискова
3. Диск контролери и преглед савремених диск интерфејса
4. АТА диск интерфејс
5. SCSI диск интерфејс
6. Системи ѕа складиштење података
7 Основни RAID нивои
8. Изведени RAID Системи
9 Системи датотека
10 MS Windows системи датотека
11 Linux системи датотека.
12.Tехнике за убрзавање дискова и система датотека
Садржај практичне наставе Практична настава прати програм предавања и одвија се у рачунарској лабораторији где се студенти практично обучавају са администрацијом, мерењем перформанси и оптимизацијом система дискова. Садржај предмета усаглашен са програмима CS-OS, CE-OS, IT-PT, IT -SА, IТ-SIА
Литература
1M. Bach, The Design of the UNIX Operating System, Prentice Hall, 1987., M. Bach, The Design of the UNIX Operating System, Prentice Hall, 1987.
2А. Silberschatz, P. Galvin, G. Gagne, Operating System Concepts, John Wiley & Sons, Inc, 2007., 2. А. Silberschatz, P. Galvin, G. Gagne, Operating System Concepts, John Wiley & Sons, Inc, 2007.
3Б. Ђорђевић, Д. Плескоњић, Н. Мачек, Оперативни системи: теорија, пракса и решени задаци, Микро књига, Београд, 2005., Б. Ђорђевић, Д. Плескоњић, Н. Мачек, Оперативни системи: теорија, пракса и решени задаци, Микро књига, Београд, 2005.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
6
Методе извођења наставе Предавања, практична настава, консултације, колоквијум, семинарски радов и писмени испит.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 10 Писмени испит 30
Практична настава 0 Усмени испит 0
Пројекти
Колоквијуми 60
Семинари 0