Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Објектне и релационе базе података
Акроним 13Д111ОРБ
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Софтверско инжењерство
Тип студија докторске академске студије
Наставник (за предавања) проф. др Мирослав Бојовић
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 9 Статус предмета изборни
Услов Базе података 1
Циљ предмета Овладати знањима из објектно оријентисаних, објектно релационих и дистрибуираних система за управљање базама података као и неких других специфичних система база података. Оспособљавање студената за дизајн и имплементацију конкретне базе података и коришћење комерцијалних система за управљање базама података.
Исход предмета Овладавање знањима из објектно оријентисаних, објектно релационих и дистрибуираних система за управљање базама података као и неких других специфичних система база података, и оспособљавање за њихово коришћење, дизајн и имплементацију.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Објектно-Оријентисани Системи. Објектно-Релациони Системи. Дистрибуирани Системи. Хетерогени и нехетерогени системи. Неки специфични Системи: Multidatabase системи. Географски Информациони Системи. Специфичне Апликације. Преглед комерцијалних система и развојних пројеката.
Садржај практичне наставе нема
Литература
1Database Systems: Design, Implementation and Management (Book Only) by Carlos Coronel, Steven Morris, and Peter Rob (Hardcover - Nov 23, 2009), Database Systems: Design, Implementation and Management (Book Only) by Carlos Coronel, Steven Morris, and Peter Rob (Hardcover - Nov 23, 2009)
2Bernstein P., Newcomer E., Principles of Transaction Processing, Morgan Kaufmann, San Francisco, 1997. , Bernstein P., Newcomer E., Principles of Transaction Processing, Morgan Kaufmann, San Francisco, 1997.
3Modern Database Management (10th Edition) by Jeffrey A. Hoffer, V. Ramesh, and Heikki Topi (Hardcover - Jul 29, 2010), Modern Database Management (10th Edition) by Jeffrey A. Hoffer, V. Ramesh, and Heikki Topi (Hardcover - Jul 29, 2010)
4Coulouris, G., Dollimore, J., Kindberg T., Distributed Systems: Concepts and Design, 2rd Edition, Addison Wesley, 1998., Coulouris, G., Dollimore, J., Kindberg T., Distributed Systems: Concepts and Design, 2rd Edition, Addison Wesley, 1998.
5Одабрани стручни и научни радови, Selected papers
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
6
Методе извођења наставе
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 30
Практична настава 0 Усмени испит 30
Пројекти
Колоквијуми 20
Семинари 20