Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Одабрана поглавља из рачунарске графике
Акроним 13Д111ОПР
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Софтверско инжењерство
Тип студија докторске академске студије
Наставник (за предавања) проф. др Игор Тартаља
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 9 Статус предмета изборни
Услов Структуре података
Циљ предмета Омогућити студентима да стекну разумевање метода и апликација рачунарске графике.
Исход предмета Студенти ће бити оспособљени да: користи матричне трансформације да граде сцену и њен приказ; разматрају стандардне методе за представљање кривих и површина; разматрају различите технике за рендеровање сцене и бирају најпогоднију; разумеју питања дизајна, развоја и коришћења ссиетма рачунарске графике; развију одговарајуће моделе рачунарске графике или софтвера.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Координатни системи и матричне трансформације. Моделске и приказне транс. Геометријско моделовање. Моделовање површина и тела. Bézier, B-spline и NURBS. Технике рендеровања. Ray-tracing и radiosity. Мапирање текстуре. Уклањање скривених површина. Графичко програмирање. OpenGL. Real-time виртуелна окружења. Граф сцене и структуре података. Рачунарски хардвер и архитектуре.Цевоводни рендеринг.
Садржај практичне наставе Практична реализација одабраног задатка и публиковање постигнутих резултата.
Литература
1John F. Hughes, Andries van Dam, Morgan McGuire, David F. Sklar , "Computer Graphics: Principles and Practice (3rd Edition)",Pearson Education, 2013, John F. Hughes, Andries van Dam, Morgan McGuire, David F. Sklar , "Computer Graphics: Principles and Practice (3rd Edition)",Pearson Education, 2013
2Donald Hearn, Pauline Baker, Computer Graphics – C Version, second edition, Pearson Education,2004., Donald Hearn, Pauline Baker, Computer Graphics – C Version, second edition, Pearson Education,2004.
3F.S. Hill, Computer Graphics using OPENGL, Second edition, Pearson Education, 2003., F.S. Hill, Computer Graphics using OPENGL, Second edition, Pearson Education, 2003.
4Peter Shirley and Steve Marschner , “Fundamentals of Computer Graphics”, 3rd Edition, A.K. Peters, 2009., Peter Shirley and Steve Marschner , “Fundamentals of Computer Graphics”, 3rd Edition, A.K. Peters, 2009.
5J.D. Foley, A. Van Dam, S.K. Feiner, J.F. Hughes and R.L. Phillips, Introduction to Computer Graphics, Addision Wesley., J.D. Foley, A. Van Dam, S.K. Feiner, J.F. Hughes and R.L. Phillips, Introduction to Computer Graphics, Addision Wesley.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
6
Методе извођења наставе Настава се одвија у облику предавања или у облику појединачних консултација по наставним јединицама.
Истраживачки део обухвата прикупљање и проучавање релевантне литературе са сопственим критичким освртом у облику семинарског рада погодног за публиковање. Практични део обухвата реализацију конкретног задатка.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 0
Практична настава 0 Усмени испит 50
Пројекти
Колоквијуми 0
Семинари 50