Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Одабрана поглавља из програмских преводилаца
Акроним 13Д111ОПП
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Софтверско инжењерство
Тип студија докторске академске студије
Наставник (за предавања) проф. др Драган Бојић
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 9 Статус предмета изборни
Услов Положен редмет: Програмски преводиоци 1 на основним студијама
Циљ предмета Упознавање студената с концептима напредних алгоритама и техника из области конструкције програмских преводилаца. Упознавање студената са коришћењем напредних алата за конструкцију компајлера.
Исход предмета Oчекује се да студент по завршетку студија буде у стању да: Демонстрира разумевање, критичку анализу и примену важећих теорија, модела и техника из области конструкције програмских преводилаца. Учи нове теорије, моделе, технике и технологије кад се појаве и цени потребу за такав континуалан професионални развој. Испуњава истраживачке задатке из ових области
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Напредне теме лексичке и синтаксне анализе: GLR, PEG и packrat парсери. Напредне технике семантичке анализе, међукода. Извршно окружење. Стратегије доделе и ослобађања динамичке меморије, специфичности виртуелних машина. Генератори кода засновани на rewritable граматикама. Превођење објектно-оријентисаних језика. Методе оптимизације кода. Напредни алати конструкције компајлера LLVM и други.
Садржај практичне наставе самостално истраживање на задату тему, практичан пројекат
Литература
1Compilers/Principles, Techniques and Tools, 2ed, A. Aho, M. Lam, R. Sethi, J. Ullman, 2006., Compilers/Principles, Techniques and Tools, 2ed, A. Aho, M. Lam, R. Sethi, J. Ullman, 2006.
2Optimizing Compilers for Modern Architectures: A Dependence-based Approach, R. Allen, K. Kennedy, Morgan Cauffman, 2001., Optimizing Compilers for Modern Architectures: A Dependence-based Approach, R. Allen, K. Kennedy, Morgan Cauffman, 2001.
3Advanced Compiler Design & Implementation, S. Muchnick, Morgan Kaufmann, 2003., Advanced Compiler Design & Implementation, S. Muchnick, Morgan Kaufmann, 2003.
4Одабрани стручни и научни радови. , Selected professional and scientific papers.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
6
Методе извођења наставе Менторски рад, практичан самостални рад
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 0
Практична настава 0 Усмени испит 50
Пројекти
Колоквијуми 0
Семинари 50