Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Одабрана поглавља из оперативних система
Акроним 13Д111ОПО
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Софтверско инжењерство
Тип студија докторске академске студије
Наставник (за предавања) проф. др Драган Милићев
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 9 Статус предмета изборни
Услов Предмети Оперативни системи 1 и Оперативни системи 2 на основним студијама.
Циљ предмета Овладати знањима везаним за специфичне, напредне функције оперативних система. Упознати се са концептима, проблемима и решењима, као и принципима функционисања и конструкције специјализованих делова оперативних система опште намене и специјализованих оперативних система. Упознати се са неким концептима конкретних оперативних система који нису илистровани на редовним студијама.
Исход предмета Овладати знањима везаним за специфичне, напредне функције оперативних система. Упознати се са концептима, проблемима и решењима, као и принципима функционисања и конструкције специјализованих делова оперативних система опште намене и специјализованих оперативних система. Упознати се са неким концептима конкретних оперативних система који нису илистровани на редовним студијама.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Заштита и сигурност у оперативним системима.
Дистрибуирани системи: Дистрибуирани оперативни системи, мреже и протоколи. Дистрибуирани фајл-системи. Координација у дистрибуираним системима.
Оперативни системи посебне намене: Системи за рад у реалном времену. Мултимедијални системи.
Примери оперативних система.
Садржај практичне наставе Практични пројекат
Литература
1Abraham Silberschatz, Greg Gagne, Peter Baer Galvin, "Operating Systems Concepts," 7th ed., John Wiley & Sons, 2005, Abraham Silberschatz, Greg Gagne, Peter Baer Galvin, "Operating Systems Concepts," 7th ed., John Wiley & Sons, 2005
2Одабрани стручни и научни радови, Selected professional and scientific papers
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
6
Методе извођења наставе менторски рад
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 70
Практична настава 0 Усмени испит 0
Пројекти
Колоквијуми 0
Семинари 30