Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Одабрана поглавља из архитектуре рачунарских система
Акроним 13Д111ОПА
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Рачунарска техника и информатика
Тип студија докторске академске студије
Наставник (за предавања) доц. др Захарије Радивојевић
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 9 Статус предмета изборни
Услов нема
Циљ предмета Упознавање са концептима рачунарских система базираних на различитим нивоима паралелизама (инструкцијски ниво, нивоа података, ниво нити, ниво рачунских центара).
Исход предмета По завршетку курса студенти ће бити способни да: разумеју концепте рачунарских система базираних на различитим нивоима паралелизама; користе литературу ради даљег изучавања ове области.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Инструкцијски ниво паралелизма. Цена скокова. Хазарди података. Предвиђања. Паралелизам нивоа података. Векторски, SIMD и графички процесори. Паралелизам нивоа нити. Централизована дељива меморија. Дистрибуирана дељива меморија. Синхронизација. Конзистенција. Рачунари рачунских центара. Програмски модел. Физичка инфраструктура. Cloud рачунање.
Садржај практичне наставе нема
Литература
1D. Patterson, J. Hennessy, Computer Architecture, A Quantitative Approach, Morgan Kaufmann Publishers, USA, 5th ed., 2011, D. Patterson, J. Hennessy, Computer Architecture, A Quantitative Approach, Morgan Kaufmann Publishers, USA, 5th ed., 2011
2D. Patterson, J. Hennessy, Computer Organization and Design, The Hardware/Software Interface, Morgan Kaufmann Publishers, USA, 4rd ed. 2011., D. Patterson, J. Hennessy, Computer Organization and Design, The Hardware/Software Interface, Morgan Kaufmann Publishers, USA, 4rd ed. 2011.
3M. Flynn, Computer Architecture, Pipelined and paralle processor design, Jones and Bartlett Publishers, Inc. USA, 1995. , M. Flynn, Computer Architecture, Pipelined and paralle processor design, Jones and Bartlett Publishers, Inc. USA, 1995.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
6
Методе извођења наставе предавања
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 70
Практична настава 0 Усмени испит 0
Пројекти
Колоквијуми 30
Семинари 0