Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Мултипроцесорски системи
Акроним 13Д111МПС
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Рачунарска техника и информатика
Тип студија докторске академске студије
Наставник (за предавања) проф. др Мило Томашевић
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 9 Статус предмета изборни
Услов нема
Циљ предмета Упознавање са напредним концептима и техникама у архитектурама и програмирању мултипроцесорских системима.
Исход предмета Очекује се дубоко познавање и разумевање напредних техника и паралелних архитектура, способност симулационе евалуације разних пројектних одлука у мултипроцесорским системима, као и могућност коришћења савремених паралелних програмских модела.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Савремене парадигме пројектовања паралелних система. Напредни вишејезгарни процесори, меморијски системи и интерконекционе мреже. Кохеренција приватних кеш меморија. Синхронизација и комуникација. Модели меморијске конзистенције. Извршавање на нивоу нити. Оптимизационе технике за смањење, сакривање и толерисање латенције меморијског приступа. Савремени паралелни програмски модели.
Садржај практичне наставе
Литература
1Culler, Singh, Gupta, Parallel Computer Architecture, Morgan Kaufmann 2000, Culler, Singh, Gupta, Parallel Computer Architecture, Morgan Kaufmann 2000
2Hennesy, Patterson, "Computer Architecture: A Quantitative Approach", 4th Ed.,Morgan Kaufmann 2000., Hennesy, Patterson, "Computer Architecture: A Quantitative Approach", 4th Ed.,Morgan Kaufmann 2000.
3Olukotun, Hammond, Laudon, "Chip Multiprocessor Architecture", Morgan and Claypool,2007., Olukotun, Hammond, Laudon, "Chip Multiprocessor Architecture", Morgan and Claypool,2007.
4Tomasevic, Milutinovic, "Cache coherence problem in Shared Memory Multiprocessors: Hardware Approaches", IEEE Computer SocietyPress, 1993, Tomasevic, Milutinovic, "Cache coherence problem in Shared Memory Multiprocessors: Hardware Approaches", IEEE Computer SocietyPress, 1993
5Protić, Tomašević, Milutinović, "Distributed Shared Memory: Concepts and Systems", IEEE Computer SocietyPress, 1996., Protić, Tomašević, Milutinović, "Distributed Shared Memory: Concepts and Systems", IEEE Computer SocietyPress, 1996.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
6
Методе извођења наставе предавања, израда пројекта
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 65
Практична настава Усмени испит 0
Пројекти
Колоквијуми
Семинари 35