Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Мултимедијални системи - одабрана поглавља
Акроним 13Д111ММС
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Рачунарска техника и информатика
Тип студија докторске академске студије
Наставник (за предавања) доц. др Жарко Станисављевић
доц. др Марија Пунт
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 9 Статус предмета изборни
Услов Нема.
Циљ предмета Сврха курса је опис начина на који се мултимедијална информација захвата, обрађује и приказује; увођење стандарда квалитета (QoS) у домен мултимедија; приказ мултимедијалних оперативних система и медијских сервера, приказ начина преноса мултимедијалних података преко рачунарских мрежа, приказ групнe мултимедијaлнe комуникацијe (CSCW) и начина синхронизације, техникe дигиталних права.
Исход предмета Способност да се опишу и реализују различити мултимедијални алати и начини на који се користе, анализира однос структуре алата и захтева у вези различитих нивоа квалитета (QoS), утврде карактеристике различитих токова медијских података, упоређују и разликују мрежни протоколи и опушу механизми који гарантују тражени квалитета мeдија, рад са техникама дигиталних права.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Увод. Мултимедијални стандарди. Аудио. Видео. Квалитет сервиса (QoS). Мултимедијални оперативни системи. Медијски сервери. Рачунарске мреже. Мултимедијална комуникација. Групна комуникација (CSCW). Синхронизација. Менаџмент и технике дигиталних права.
Садржај практичне наставе Практична реализација одабраног задатка и публиковање постигнутих резултата.
Литература
1Ralf Steinmetz, Klara Nahrstedt, "Multimedia Systems", Springer, Ralf Steinmetz, Klara Nahrstedt, "Multimedia Systems", Springer
2Ralf Steinmetz, Klara Nahrstedt, "Media Coding and Content Processing", Springer, Ralf Steinmetz, Klara Nahrstedt, "Media Coding and Content Processing", Springer
3K. R. Rao, Zoran S. Bojkovic, D. A. Milovanovic, “Introduction to Multimedia Communications”, Wiley., K. R. Rao, Zoran S. Bojkovic, D. A. Milovanovic, “Introduction to Multimedia Communications”, Wiley.
4Ze-Nian Li and M. S. Drew, “Fundamental of Multimedia”, Pearson Education., Ze-Nian Li and M. S. Drew, “Fundamental of Multimedia”, Pearson Education.
5Free Halshal, ‘Multimedia Communications’, PEA., Free Halshal, ‘Multimedia Communications’, PEA.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
6
Методе извођења наставе Настава се одвија у облику предавања или у облику појединачних консултација по наставним јединицама.
Истраживачки део обухвата прикупљање и проучавање релевантне литературе са сопственим критичким освртом у облику семинарског рада погодног за публиковање. Практични део обухвата реализацију конкретног задатка.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 0
Практична настава 0 Усмени испит 50
Пројекти
Колоквијуми 0
Семинари 50