Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Моделовање и мерење рачунарских перформанси
Акроним 13Д111ММР
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Рачунарска техника и информатика
Тип студија докторске академске студије
Наставник (за предавања) проф. др Јелица Протић
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 9 Статус предмета изборни
Услов Нема
Циљ предмета Упознавање са моделирањем, симулацијом и мерењем перформанси рачунарског система, као и избором оптерећења. Рад са реалним оптерећењима и карактеристичним програмима (benchmarks) - SPEC, Splash, TPC-App. Анализа перформанси код трансакционог процесирања. Поређење симулационе, мерне и аналитичке технике као евалуационих поступака у процесу истраживања.
Исход предмета Стицање способности самосталног моделирања рачунарског система, са циљем унапређења односа перформанси и цене. Стицање вештине израде сложенијих симулационих модела, писања и тестирања симулатора за потребе истраживања. Способност анализе проблема и адекватног избора мерних (benchmark) програма или генерисања вештачког оптерећења.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Статистичка теорија, значење средина, теорија рангирања. Планирање анализе и вођење експеримента. Тумачење резултата. Алати за мониторисање и мерење у рачунарским системима. Карактеризација оптерећења. Методологија генерисања вештачких адресних трагова. Коришћење расположивих адресних трагова. Примена на мултипроцесорске системе са заједничком меморијом.
Садржај практичне наставе нема
Литература
1Raj Jain, The Art оf Computer Systems Performance Evaluation, 1991, John Wiley & Sons., Raj Jain, The Art оf Computer Systems Performance Evaluation, 1991, John Wiley & Sons.
2David Lilja, Measuring Computer Performance, 2000, Cambridge., David Lilja, Measuring Computer Performance, 2000, Cambridge.
3John Eeckhout, Performance Evaluation and Benchmarking, 2006, CRC Press., John Eeckhout, Performance Evaluation and Benchmarking, 2006, CRC Press.
4Mieghem, Performance Analysis of Communications Networks and Systems, 2006, Cambridge., Mieghem, Performance Analysis of Communications Networks and Systems, 2006, Cambridge.
5Protić, J., Tomašević, M., Milutinović V., Distributed Shared Memory: Concepts and Systems, IEEE Computer Society Press, Los Alamitos, California, USA, 1998., Protić, J., Tomašević, M., Milutinović V., Distributed Shared Memory: Concepts and Systems, IEEE Computer Society Press, Los Alamitos, California, USA, 1998.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
6
Методе извођења наставе предавања и самостални пројекат
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 0
Практична настава 0 Усмени испит 30
Пројекти
Колоквијуми 0
Семинари 70