Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Медицинска информатика
Акроним 13Д111МИ
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Софтверско инжењерство
Тип студија докторске академске студије
Наставник (за предавања) доц. др Павле Вулетић
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 9 Статус предмета изборни
Услов Нема
Циљ предмета Зближавање са применама информатике у медицини кроз преглед употребе у разним областима здравства; упознавање са концептима, релевантним стандардима и проблемима који се јављају у пракси.
Исход предмета Стицање свеобухватног прегледа области медицинске информатике уз добијање полазних информација потребних за продубљивање и практичну примену знања у појединачним подобластима.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Здраствени систем и информатика; болнички информациони системи, електронски здравствени картон и евиденције; стандарди; сигурност података и приватност; радиолошки информациони системи и PACS; визуелизација у медицини; лабораторија; тестови и надзор на даљину; рачунарски асистиране интервенције, телемедицина и роботизована хирургија; примена у генетици; етички изазови.
Садржај практичне наставе Заједничко конципирање и разрада теме и садржаја пројекта; упућивање у релевантне концепте, приступе, средства и литературу; праћење и дискусија решења, резултата и могућих побољшања током рада на пројекту и његовог документовања.
Литература
1Biomedical Informatics: Computer Applications in Health Care and Biomedicine, Edward H. Shortliffe and James J. Cimino (Eds.), 3rd ed (Health Informatics Series), Biomedical Informatics: Computer Applications in Health Care and Biomedicine, Edward H. Shortliffe and James J. Cimino (Eds.), 3rd ed (Health Informatics Series)
2Medical Informatics: Knowledge Management and Data Mining in Biomedicine Series: Integrated Series in Information Systems , Vol. 8, Chen, H.; Fuller, S.S.; Friedman, C.; Hersh, W. (Eds.), Medical Informatics: Knowledge Management and Data Mining in Biomedicine Series: Integrated Series in Information Systems , Vol. 8, Chen, H.; Fuller, S.S.; Friedman, C.; Hersh, W. (Eds.)
3European Standards and Guidance on Privacy and Confidentiality in Healthcare, http://www.eurosocap.org/eurosocap-standards.aspx, European Standards and Guidance on Privacy and Confidentiality in Healthcare, http://www.eurosocap.org/eurosocap-standards.aspx
4 Dimitrios G. Katehakis, Manolis Tsiknakis: Electronic Health Record (EHR). Included in “Wiley Encyclopedia of Biomedical Engineering” (6-Volume Set), Metin Akay (Editor), John Wiley & Sons, Inc., ISBN: 0-471-24967-X, May 2006, Dimitrios G. Katehakis, Manolis Tsiknakis: Electronic Health Record (EHR). Included in “Wiley Encyclopedia of Biomedical Engineering” (6-Volume Set), Metin Akay (Editor), John Wiley & Sons, Inc, Dimitrios G. Katehakis, Manolis Tsiknakis: Electronic Health Record (EHR). Included in “Wiley Encyclopedia of Biomedical Engineering” (6-Volume Set), Metin Akay (Editor), John Wiley & Sons, Inc., ISBN: 0-471-24967-X, May 2006, Dimitrios G. Katehakis, Manolis Tsiknakis: Electronic Health Record (EHR). Included in “Wiley Encyclopedia of Biomedical Engineering” (6-Volume Set), Metin Akay (Editor), John Wiley & Sons, Inc
5ISO/TR 20514:2005 - Health informatics - Electronic health record - Definition, scope and context, ISO/TR 20514:2005 - Health informatics - Electronic health record - Definition, scope and context
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
6
Методе извођења наставе Предавања и непосредни менторски рад са студентима на опционим практичним и теоријским пројектима
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит
Практична настава 20 Усмени испит 40
Пројекти
Колоквијуми 0
Семинари 40