Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Локалне рачунарске мреже
Акроним 13Д111ЛРМ
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Рачунарска техника и информатика
Тип студија докторске академске студије
Наставник (за предавања) доц. др Саша Стојановић
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 9 Статус предмета изборни
Услов нема
Циљ предмета Упознавање са основним концептима из локалних рачунарских мрежа (топологије, протоколи, повезивање и управљање мрежама).
Исход предмета По завршетку курса студенти ће бити способни да: разумеју основне концептеа из локалних рачунарских мрежа (топологије, протоколи, повезивање и управљање мрежама); користе литературу ради даљег изучавања ове области
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Концепти комуникације података. Mедији за пренос. Мреже за комуникацију података. TCP/IP протокол. OSI протокол. Кодирања, мултиплексирање, детекција грешака и ретрансмисија. Топологије. Магистрала/стабло. Прстен. Звезда. Референтни модел протокола. LLC ниво. MAC ниво. CSMA/CD мреже. Token ring мреже. Token bus мреже. Бежичне мреже. Повезивање. Мостови и рутери. Управљање. Перформансе.
Садржај практичне наставе нема
Литература
1W. Stallings, Local and Metropolitan Area Networks, Prentice Hall, USA, 6th. Ed., 2000. , W. Stallings, Local and Metropolitan Area Networks, Prentice Hall, USA, 6th. Ed., 2000.
2G. Keiser, Local area networks, McGraw-Hill, USA, 2nd. ed., 2001. , G. Keiser, Local area networks, McGraw-Hill, USA, 2nd. ed., 2001.
3Одабрани стручни и научни радови, Selected professional and scientific papers
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
6
Методе извођења наставе предавања
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 70
Практична настава 0 Усмени испит 0
Пројекти
Колоквијуми 30
Семинари 0