Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Интернет програмирање
Акроним 13Д111ИП
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Софтверско инжењерство
Тип студија докторске академске студије
Наставник (за предавања) проф. др Бошко Николић
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 9 Статус предмета изборни
Услов нема
Циљ предмета Циљ курса је да се кандидати упознају са напредним техникама примењеним при развоју савремених Интернет апликација. Током курса се презентују концепти из области система базираних на Интернет технологијама и оспособаљавање за пројектовање и имплементацију апликација велике сложености.
Исход предмета Након одлсушаног курса, кандидат ће бити способан да анализира специфичности комплексне интернет апликације, да дизајнира, развије и повеже сложене системе применом различитих Интернет технологија..
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Хардверска, комуникациона и софтверска архитектура сложених софтверски система. СОА архитектура и примери сложених система базираних на СОА архитектури. Веб сервиси - основни појмови, сервис оријентисане архитектуре - ентитети и карактеристике, JAXP архитектура, менаџмент трансакција, безбедност. Семантички Веб, основни појмови и концепти, примена. SPRING framework.
Садржај практичне наставе нема
Литература
1A Semantic Web Primer, Third Edition, Grigoris Antoniou, Frank van Harmelen, MIT Press, 2012, A Semantic Web Primer, Third Edition, Grigoris Antoniou, Frank van Harmelen, MIT Press, 2012
2SOA Using Java Web Services, Mark D. Hansen, Prentice Hall, 2007, SOA Using Java Web Services, Mark D. Hansen, Prentice Hall, 2007
3http://static.springsource.org/spring/docs/3.0.6.RELEASE/spring-framework-reference/html/, http://static.springsource.org/spring/docs/3.0.6.RELEASE/spring-framework-reference/html/
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
6
Методе извођења наставе Предавања са презентацијом, израда пројекта, дискусија
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит
Практична настава 0 Усмени испит 30
Пројекти
Колоквијуми
Семинари 70