Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Формални језици и аутомати
Акроним 13Д111ФЈА
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Софтверско инжењерство
Тип студија докторске академске студије
Наставник (за предавања) доц. др Ђорђе Ђурђевић
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 9 Статус предмета изборни
Услов Дискретна математика
Циљ предмета Упознавање са теоријом формалних језика и аутомата и њиховим значајем за рачунарство.
Исход предмета Овладавање техникама представљања проблема коришћењем коначних аутомата и техникама спецификације формалних језика.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Увод у теорију израчунавања. Коначни аутомати. Регуларни језици и граматике. Oсобине регуларних језика. Контекстно-независни језици. Упрошћење контекстно-независних граматика. Нормалне форме. Потисни аутомати. Oсобине контекстно-независних језика. Turing-ове машине. Хијерархија формалних језика и аутомата. Ограничења алгоритамских израчунавања. Други модели израчунавања. Комплексност израчунавања.
Садржај практичне наставе
Литература
1P. Linz, "An Introduction to Formal Language and Automata", 4th ed., Jones & Bartlett Publications, 2006., P. Linz, "An Introduction to Formal Language and Automata", 4th ed., Jones & Bartlett Publications, 2006.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
6
Методе извођења наставе Предавања и индивидуалне консултације.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 0
Практична настава 0 Усмени испит 50
Пројекти
Колоквијуми 0
Семинари 50