Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Архитектуре за подршку софтверским системима
Акроним 13Д111АПС
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Рачунарска техника и информатика
Тип студија докторске академске студије
Наставник (за предавања) проф. др Вељко Милутиновић
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 9 Статус предмета изборни
Услов
Циљ предмета Продубљивање знања у вези архитектуре рачунарских система. Анализа савремених софтверских система са циљем да се утврде потребне карактеристике архитектуре рачунарског система у циљу постизања оптималних перформанси. Анализа постојећих решења и могућности њиховог унапређења. Анализа различитих рачунарских система у контексту трошкова поседовања и употребе система.
Исход предмета Очекује се да ће студенти након овога курса бити способни да:
- за задати софтверски систем препознају потребе за конкретним могућностима архитектуре рачунарског система,
- за задати скуп различитих архитектура рачунарских система и задати софтверски систем, одаберу најоптималнију архитектуру која задовољава захтјеве.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Архитектуре за убрзавање системски програма. Архитектуре за убрзавање апликативних програма. Модерне парадигме програмирања. Класификација архитектура и анализа свих класа. Анализа интерфејса између софтвера и хардвера.
Садржај практичне наставе
Литература
1V. Milutinovic, INFRASTRUCTURE FOR E-BUSINESS ON THE INTERNET, Kluwer, USA (best seller);, V. Milutinovic, INFRASTRUCTURE FOR E-BUSINESS ON THE INTERNET, Kluwer, USA (best seller);
2Kenneth C. Laudon, Carol Guercio Traver, E-COMMERCE: Business, Technology, Society, second edition Pearson Education, Addison-Wesley, USA, 2004;, Kenneth C. Laudon, Carol Guercio Traver, E-COMMERCE: Business, Technology, Society, second edition Pearson Education, Addison-Wesley, USA, 2004;
3Reza B'Far, MOBILE COMPUTER PRINCIPLES, Cambridge University Press, UK;, Reza B'Far, MOBILE COMPUTER PRINCIPLES, Cambridge University Press, UK;
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
6
Методе извођења наставе Предавања, самосталан рад.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 0
Практична настава 0 Усмени испит 50
Пројекти
Колоквијуми 0
Семинари 50