Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Теорија графова са применама у електротехници и рачунарству
Акроним 13Д081ТГ
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Примењена математика
Тип студија докторске академске студије
Наставник (за предавања) проф. др Марија Рашајски
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 9 Статус предмета изборни
Услов Математичко образовање на нивоу основних студија електротехнике и рачунарства.
Циљ предмета Стицање знања из одабраних поглавља теорије графова потребног у истраживањима у модерној дискретној математици и њеним применама у електротехници и рачунарству.
Исход предмета Студенти ће бити оспособљени да користе методе теорије графова у истраживањима и применама у дискретној математици, електротехници и рачунарству.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Увод. Независни циклуси и стабла. Планарност. Бојење графова. Број унутрашње и спољашње стабилности графа. Ојлерови и Хамилтонови путеви. Повезаност и транспортне мреже. Матрице и спектри. Графови грана. Спектар матрица суседства. Примене у линеарној алгебри. Групе и графови. Примене у електротехници и рачунарству.

Садржај практичне наставе
Литература
1Д. Цветковић: Комбинаторна теорија матрица са применама у електротехници, хемији и физици, Завод за уџбенике, Београд 2011. , D. Cvetkovic: Combinatorial matrix theory with applications in electrical engineering, chemistry and physics, Institute of Textbooks, Belgrade 2011
2Д. Цветковић: Теорија графова и њене примене, 5. издање, Научна књига, Београд, 1990., D. Cvetkovic: Graph theory and its applications, 5th edition, Scientific Book, Belgrade, 1990.
3M. Petrović, Z. Radosavljević: Spectrally constrained graphs, Faculty of Science, Kragujevac, 2001. , M. Petrović, Z. Radosavljević: Spectrally constrained graphs, Faculty of Science, Kragujevac, 2001.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
6
Методе извођења наставе Предавања.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања Писмени испит 70
Практична настава Усмени испит
Пројекти
Колоквијуми
Семинари 30