Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Специјалне функције
Акроним 13Д081СФ
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Примењена математика
Тип студија докторске академске студије
Наставник (за предавања) проф. др Ненад Цакић
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 9 Статус предмета изборни
Услов
Циљ предмета Предмет има за циљ да оспособи студента докторских студија за истраживања у области Специјалних функија и Специјалних бројева и њиховој примени.
Исход предмета Студент је компетентан да примењује познавање појмова из области ортогоналних полинома,Беселових функција и шире-Ортогоналних система у Хилбертовом простору
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Ортогонални системи у Хилбертовом простору.Момент функционела и ортогоналност.Опште особине ортогоналних полинома.Конструкције ортогоналних полинома. Класични ортогонални полиноми и њихове особине. Разне генерализације .Формуле за диференцирање и интеграцију.Функције генератрисе.Специјални случајеви класичних ортогоналних полинома. Кубатурне формуле. Апроксимације и диференцијални оператори. Дискретни ортогонални полиноми.Полиноми ортогонални на полукругу. Хипергеометријске функције и њихови q-аналогони. Беселове функције. Специјални бројеви и примене. Разне примене у електротехници
Садржај практичне наставе Кроз примере, задатке и анализом научних радова студент сазнаје како може да примењује основне појмове које је сазнао на теоријској настави. Исто тако студент се упућује на праћење литературе за писање семинарских радова као и научних радова.
Литература
11. Д.С.Митриновић: Увод у специјалне функције. Грађевинска књига Београд,1990, Д.С.Митриновић: Увод у специјалне функције. Грађевинска књига Београд,1990
22. Г. В. Миловановић: Нумеричка анализа . Научна књига Београд, 1989. , Г. В. Миловановић: Нумеричка анализа . Научна књига Београд, 1989.
33.G.E.Andrews, Richard Askey, Ranjan Roy, Special Functions, Cambridge Univ. Press,2001, G.E.Andrews, Richard Askey, Ranjan Roy, Special Functions, Cambridge Univ. Press,2001.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
6
Методе извођења наставе
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања Писмени испит 70
Практична настава Усмени испит
Пројекти
Колоквијуми
Семинари 30