Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Примењена статистика
Акроним 13Д081ПС
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Телекомуникације
Тип студија докторске академске студије
Наставник (за предавања) проф. др Милан Меркле
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 9 Статус предмета изборни
Услов Вероватноћа и статистика минимално на нивоу 15-часова предавања
Циљ предмета Упознавање са стандардним и специфичним методама статистичке обраде података и резултата мерења, са посебним освртом на примене у акустици. По завршетку курса студент ће бити оспособљен за рад са стандардним статистичким софтвером (типа SPSS или сличним), уз разумевање процедура и значења добијених резултата. Биће у могућности да анализира једнодимензионалне и вишедимензионалне податке, да корсти различите методе у зависности од величине узорка.
Исход предмета Студент ће моћи да користи стечена знања у раду са конкретним подацима и да примени стандардне статистичке процедуре.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Представљање података. Мере локације и расејања. Вероватноћа, случајне променљиве. Нормална расподела. Коефицијент корелације. Линеарна регресија. Оцене параметара. Интервали поверења. Тестирање хипотеза. Неки посебни методи.
Садржај практичне наставе
Литература
1Милан Меркле: Вероватноћа и статистика за инжењере и студенте технике, Академска Мисао Београд 2010, Milan Merkle: Probability and Statistics for engineers and students of engineering, Academic Mind, Belgrade 2010
2D.C. Montgomery, G.C. Runger, Applied statistics and probability for engineers, Wiley, 2010, D.C. Montgomery, G.C. Runger, Applied statistics and probability for engineers, Wiley, 2010
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
6
Методе извођења наставе Менторска настава, семестрални рад, класични испит
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања Писмени испит 70
Практична настава Усмени испит
Пројекти
Колоквијуми
Семинари 30