Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Одабрана поглавља из алгебре
Акроним 13Д081ОПА
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Примењена математика
Тип студија докторске академске студије
Наставник (за предавања) доц. др Тамара Коледин
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 9 Статус предмета изборни
Услов
Циљ предмета Упознавање студената са важним појмовима и чињеницама у појединим одабраним областима алгебре.
Исход предмета Оспособљеност студената за даљи рад у појединим одабраним областима алгебре и примени стеченог знања на истраживања у електротехници и рачунарству.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Релације, еквиваленција и парцијално уређење, минималност и индукција, аксиома избора. Мреже и Булове алгебре, мрежа као релацијска и алгебраска структура.Групе, нормалне подгрупе и факторске групе. Семигрупе, репрезентација помоћу трансформација. Прстен и поље, коначна поља. Универзалне алгебре, хомоморфизам и изоморфизам, конгруенција. Кодови. Аутомати, Милијев и Муров аутомат, линеарни аутомат.
Садржај практичне наставе
Литература
1Д. Цветковић, С. Симић: Дискретна математика, Просвета, Ниш, 1996., Д. Цветковић, С. Симић: Дискретна математика, Просвета, Ниш, 1996.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
6
Методе извођења наставе Предавања.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 70
Практична настава 0 Усмени испит 0
Пројекти
Колоквијуми 0
Семинари 30