Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Нумеричка анализа
Акроним 13Д081НА
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Примењена математика
Тип студија докторске академске студије
Наставник (за предавања) проф. др Синиша Јешић
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 9 Статус предмета изборни
Услов Познавање класичне математичке анализе, као и познавање основних појмова и метода нумеричке анализе.
Циљ предмета Упознавање студента са методама апроксимације функције, нумеричким методама за решавање једначина и система једначина, са начинима одабира одговарајуће методе у зависности од природе проблема, оспособљавање студента да самостално истражује и прати савремену проблематику у овој области.
Исход предмета Да се студент оспособи за примену метода Нумеричке анализе у Електротехници, као и оспособљавање кандидата да самостално истражује и прати савремену проблематику у овој области.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Ортогонални системи функција. Апроксимација функција. Хермитеов интерполациони полином, Сплајн интерполација. Итеративни процеси и конвергенција. Аиткенов делта 2 процес. Нумеричко решавање система нелинеарних једначина, диференцијалних, интегралних и комплексних једначина. Неке методе нумеричке интеграције. Итеративне методе на просторима са недетерминистичким растојањем.
Садржај практичне наставе Примена математичких софтверских алата за реализацију нумеричких метода при решавању проблема електротехнике и рачунарства
Литература
1Д. Ђ. Тошић, Увод у нумеричку анализу, Академска мисао, Београд 2004., D.Dj. Tosic, Introduction to Numerical Analysis, Akademska misao, Belgrade 2004.
2Д. Радуновић, Нумеричке методе, Академска мисао, Београд 2000., D. Radunovic, Numerical Methods, Akademska misao, Belgrade 2000.
3Д. Херцег, Н. Крејић, Нумеричка анализа, СТИЛОС,1997., D. Herceg, N. Krejic, Numerical Analysis, STILOS 1997.
4С. Јешић, Теорија функција на фази метричким просторима, скрипта, Београд 2006., S. Jesic, Theory of functions on fuzzy metric spaces, script, Belgrade 2006.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
6
Методе извођења наставе Класична предавања, уз коришћење рачунара и савремених математичких софтверских пакета. Такође, менторски рад са кандидатима, консултације, комуникација емаил поштом.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 50
Практична настава 0 Усмени испит 20
Пројекти
Колоквијуми 30
Семинари 0