Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Математичко моделовање физичко-техничких процеса
Акроним 13Д081ММФ
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Примењена математика
Тип студија докторске академске студије
Наставник (за предавања) доц. др Братислав Иричанин
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 9 Статус предмета изборни
Услов Математика 1, Математика 2
Циљ предмета Оспособљавање кандидата за самостално постављање и решавање проблема из области моделовања процеса у науци и техници.
Исход предмета Знање и способност кандидата за самостално постављање и решавање проблема из области моделовања процеса у науци и техници.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Увод у математичко моделовање. Основни појмови. Примери из науке и технике. Квалитативна анализа диференцијалних једначина и парцијалних једначина. Варијациони рачун. Основи приближних метода решавања проблема. Метод коначних разлика. Метод коначних елемената. Напомена: у зависности од изборног подручја студија кандидата садржај предмета битно се прилагођава његовим реалним потребама.
Садржај практичне наставе
Литература
1P.B.Kahn: "Math. Methods for Scientists and Engineers", 1990., P.B.Kahn: "Math. Methods for Scientists and Engineers", 1990.
2K.F.Riley, M.P.Hobson, S.J.Bence: "Math. Methods for Physics and Engineering", 2004, K.F.Riley, M.P.Hobson, S.J.Bence: "Math. Methods for Physics and Engineering", 2004
3С. Фемпл: "Елементи варијационог рачуна", Грађевинска књига, Београд, 1965., S. Fempl: "Elements of calculus of variations", 1965.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
6
Методе извођења наставе Традиционална предавања на табли. Могућна је и менторска настава. У том случају, за сваког кандидата биће направљен посебан програм, зависно од предзнања и области из које ради докторат.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 10 Писмени испит 20
Практична настава 0 Усмени испит 30
Пројекти
Колоквијуми 0
Семинари 40