Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Линеарна алгебра
Акроним 13Д081ЛА
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Примењена математика
Тип студија докторске академске студије
Наставник (за предавања) проф. др Марија Рашајски
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 9 Статус предмета изборни
Услов Математичко образовање на нивоу основних студија електротехнике и рачунарства.
Циљ предмета Упознавање студената са теоријским концептима линеарне алгебре и њеним применама у електротехници и рачунарству.
Исход предмета Студенти ће стећи теоријско знање из одабраних поглавља линеарне алгебре и биће оспособљени да користе идеје и методе линеарне алгебре у научним истраживањима и применама у електротехници и рачунарству..
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Векторски простори, база, изоморфизам, потпростори. Линеарни оператори, језгро, дефект и ранг. Сопствене вредности и вектори. Инваријантни потпростори.Унитарни простори, ортонормирани системи вектора. Линеарни оператори на унитарним просторима, адјунговани, нормални, разлагање оператора. Функционеле на векторским просторима, линеарна, билинеарна и квадратна функционела. Жорданова канонска матрица.
Садржај практичне наставе
Литература
1Ј. Кечкић: Алгебра 1, елементи линеарне алгебре и теорије полинома, Привредни преглед, Београд 1973., Ј. Кечкић: Алгебра 1, елементи линеарне алгебре и теорије полинома, Привредни преглед, Београд 1973.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
6
Методе извођења наставе Предавања.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 70
Практична настава 0 Усмени испит 0
Пројекти
Колоквијуми 0
Семинари 30