Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Комбинаторика и примене
Акроним 13Д081КОМБ
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Примењена математика
Тип студија докторске академске студије
Наставник (за предавања) доц. др Тамара Коледин
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 9 Статус предмета изборни
Услов Математичко образовање на нивоу основних студија електротехнике и рачунарства.
Циљ предмета Стицање знања из одабраних поглавља комбинаторике потребног у истраживањима у модерној дискретној математици и њеним применама у рачунарству и електротехници.
Исход предмета Студенти ће бити оспособљени да користе комбинаторне методе у истраживањима и применама у дискретној математици, рачунарству и електротехници.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Увод. Класична комбинаторика. Коначне геометрије. Блок-шеме. Шеме асоцијације. Кодови. Латински квадрати. Адамарове матрице. Систем различитих представника. Матроиди. Групе и комбинаторна пребројавања. Разни видови примене комбинаторике у рачунарству и електротехници.
Садржај практичне наставе
Литература
1Д. Цветковић, С. Симић: Комбинаторика и графови, преглед и прилози, Рачунарски факултет, Београд и ЦЕТ, Београд, 2006., Д. Цветковић, С. Симић: Комбинаторика и графови, преглед и прилози, Рачунарски факултет, Београд и ЦЕТ, Београд, 2006.
2Д. Цветковић, С. Симић: Комбинаторика класична и модерна, друго измењено и допуњено издање, Научна књига, Београд 1990., Д. Цветковић, С. Симић: Комбинаторика класична и модерна, друго измењено и допуњено издање, Научна књига, Београд 1990.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
6
Методе извођења наставе Предавања.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања Писмени испит 70
Практична настава Усмени испит
Пројекти
Колоквијуми
Семинари 30