Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Фази метрички простори са применама у електротехници и рачунарству
Акроним 13Д081ФМП
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Примењена математика
Тип студија докторске академске студије
Наставник (за предавања) проф. др Синиша Јешић
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 9 Статус предмета изборни
Услов Познавање класичне математичке анализе, појма метричког простора и теорије функција.
Циљ предмета Упознавање студената са просторима са недетерминистичким растојањем, посебно са фази метричким и интуиционистичким фази метричким просторима, њиховом структуром, особинама пресликавања на њима дефинисаних, као и применама функционалне анализе на просторима са фази структуром у проблемима оптимизације, итеративних метода, а посебно са применама у елктротехници и рачунарству.
Исход предмета Оспособљавање кандидата за формирање итеративне методе као оптималне за налажење решења разних типова једначина које проистичу из конкретних проблема физике, електротехнике и других наука, а недетерминистички (параметарски) су дефинисани.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Фази и интуиционистичка фази метрика. Комплетност, предкомпактност, компактност скупа у фази метричком простору. Карактеризације комплетности. Непрекидност и равномерна непрекидност. Фиксне тачке пресликавања дефинисаних на фази метричким просторима и итеративне методе као последица тих ставова. Конвексност у фази метричком простору и примена на проблеме оптимизације. Примене у електротехници.Реализација итеративних метода помоћу математичког софтвера.
Садржај практичне наставе
Литература
1С. Јешић, Теорија функција на фази метричким просторима, скрипта, Београд 2006., S. Jesic, Theory of functions on Fuzzy metric spaces, script, Belgrade 2006.
2Chaos, Solitons and Fractals, научни часопис са СЦИ листе, праћење актуелних научних чланака., Chaos, Solitons and Fractals, scientific journal on SCI list, following current scientific articles
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
6
Методе извођења наставе Комбинација традиционалних излагања на табли, коришћења слајдова, информисања студената преко интернета и индивидуалног рада са студентима на изради домаћих задатака и објашњавању текућег градива. Дискусије у вези са домаћим задацима у току семестра, колоквијум на крају курса.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања Писмени испит 50
Практична настава Усмени испит 20
Пројекти
Колоквијуми 30
Семинари