Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Аутоматско резоновање
Акроним 13Д081АР
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Примењена математика
Тип студија докторске академске студије
Наставник (за предавања) проф. др Татјана Лутовац
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 9 Статус предмета изборни
Услов нема
Циљ предмета Упознавање студената са основним методама и техникама аутоматског резоновања и применама у математици, рачунарству и електротехници
Исход предмета Студенат је способан да препозна и реши неке проблеме из електротехнике и рачунарства
применом идеја и техника аутоматског резоновања.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Представљање знања. Класичне и некласичне логике. Дедуктивни системи . Технике и стратегије аутоматског резоновања. Резоновање базирано на моделима, под задатим условима, временски одређено резозовање, хеуристичко резоновање. Логичко програмирање. Разумевање и превођење језика. Софтверски агенти. Верификација и контрола софтвера.
Садржај практичне наставе Одговарајући задаци из наведених области теоријске наставе.
Литература
1S. Kleene: "Introduction to Metamathematics", North-Holland, 1952. , S. Kleene: "Introduction to Metamathematics", North-Holland, 1952.
2L. Wallen: " Automated Proof -Search in Non-classical Logic", MIT Press, 1990. , L. Wallen: " Automated Proof -Search in Non-classical Logic", MIT Press, 1990.
3L. Wos at all: " Automated Reasoning: Intoroduction and Applications" McGraw-Hill, 1992., L. Wos at all: " Automated Reasoning: Intoroduction and Applications" McGraw-Hill, 1992.
4L. Wos: " Journal of Automated Reasoning, Special Issue: Advances in Logic Through Automated Reasoning" , L. Wos, ed., Vol. 27, No. 2, 2001. , L. Wos: " Journal of Automated Reasoning, Special Issue: Advances in Logic Through Automated Reasoning" , L. Wos, ed., Vol. 27, No. 2, 2001.
5G. Luger, W. A. Stubblefield: " Artificial Intelligence: Structures and Strategies for Complex Problem Solving", The Benjamin/Cummings PublishingCompany, Inc. 1993. , G. Luger, W. A. Stubblefield: " Artificial Intelligence: Structures and Strategies for Complex Problem Solving", The Benjamin/Cummings PublishingCompany, Inc. 1993.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
6
Методе извођења наставе предавања , аудиторне вежбе, дискусије.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 30
Практична настава 0 Усмени испит 0
Пројекти
Колоквијуми
Семинари 70