Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Микроталасна техника
Акроним 13Д071МТ
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Микроталасна техника
Тип студија докторске академске студије
Наставник (за предавања) проф. др Антоније Ђорђевић
проф. др Марија Стевановић
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 9 Статус предмета изборни
Услов нема
Циљ предмета Продубљивање теоријских знања потребних за анализу и пројектовање микроталасних компоненти, кола и уређаја. Увођење у научни рад.
Исход предмета Оспособљеност за решавање сложених проблема из области микроталаса.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Теорија вођених електромагнетских таласа. Електромагнетско поље у вишеслојној средини. Планарни водови. Таласоводи и резонатори. Простирање електромагнетских таласа у феромагнетским срединама. Периодичне структуре. Мрежни параметри пасивних и активних мрежа. Интеракција наелектрисаних честица у покрету и електромагнетског поља.
Садржај практичне наставе нема
Литература
1А. Ђорђевић, Д. Тошић, Микроталасна техника, Академска мисао, Београд, 2006., A. Djordjevic, D. Tosic, Microwave technique, Akademska misao, Belgrade, 2006.
2D. M. Pozar, Microwave Engineering, Wiley, New York, 2011., D. M. Pozar, Microwave Engineering, Wiley, New York, 2011.
3R. E. Collin, Foundations for Microwave Engineering, McGraw-Hill, New York, 1992., R. E. Collin, Foundations for Microwave Engineering, McGraw-Hill, New York, 1992.
4B. C. Wadell, Transmission Line Design Handbook, Artech House, Boston, 1991., B. C. Wadell, Transmission Line Design Handbook, Artech House, Boston, 1991.
5W.-K. Chen (Editor), Nonlinear and Distributed Circuits, CRC Press, Boca Raton, FL, 2006., W.-K. Chen (Editor), Nonlinear and Distributed Circuits, CRC Press, Boca Raton, FL, 2006.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
6
Методе извођења наставе предавања, истраживачки рад
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 0
Практична настава 0 Усмени испит 30
Пројекти
Колоквијуми 0
Семинари 70