Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Микроталасна пасивна кола
Акроним 13Д071МПК
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Микроталасна техника
Тип студија докторске академске студије
Наставник (за предавања) проф. др Дејан Тошић
проф. др Милка Потребић
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 9 Статус предмета изборни
Услов Нема.
Циљ предмета Упознавање са особинама и инжењерским концептима микроталасних пасивних компоненти и подсистема. Оспособљавање студената за пројектовање микроталасних пасивних компоненти и подсистема. Обучавање студената за анализу и синтезу микроталасних пасивних подсистема помоћу s-параметара.
Исход предмета Обученост студената за пројектовање микроталасних пасивних компоненти, применом савремених CAD програма, кроз следеће фазе: креирање идеалног и реалног модела, креирање нацрта штампане плочице, верификација лабораторијског прототипа мерењем.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Водови и таласоводи. Вишепроводнички водови. Решавање микроталасних кола. Концентрисане пасивне RF компоненте, SMD компоненте. Потрошачи, кратки спојеви, секције и огранци водова, помични елементи, ослабљивачи, померачи фазе, делитељи снаге, усмерени спрежњаци, феритне компоненте, резонатори. Мреже за прилагођење. Микроталасни филтри. Рачунарска симулација и оптимизација микроталасних кола.
Садржај практичне наставе Рад у лабораторији. Моделовање и пројектовање микроталасних пасивних компоненти.
Литература
1В. В. Петровић, Д. В. Тошић, А. Р. Ђорђевић, Микроталасна пасивна кола, Универзитет у Београду, Електротехнички факултет, Београд, 2010. [online] http://www.etf.rs/etf_files/udzbenici/MPK_2010.pdf, V. V. Petrović, D. V. Tošić, A. R. Đorđević, Microwave passive circuits, University of Belgrade, School of Electrical Engineering, 2010. [online] http://www.etf.rs/etf_files/udzbenici/MPK_2010.pdf
2N. Kinayman, M. I. Aksun, Modern Microwave Circuits, Artech House, Norwood, 2005., N. Kinayman, M. I. Aksun, Modern Microwave Circuits, Artech House, Norwood, 2005.
3L. Besser, R. Gilmore, Practical RF Circuit Design for Modern Wireless Systems Volume I, Passive Circuits and Systems, Artech House, Boston, 2003., L. Besser, R. Gilmore, Practical RF Circuit Design for Modern Wireless Systems Volume I, Passive Circuits and Systems, Artech House, Boston, 2003.
4I. Bahl, Lumped Elements for RF and Microwave Circuits, Artech House, Boston, 2003., I. Bahl, Lumped Elements for RF and Microwave Circuits, Artech House, Boston, 2003.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
6
Методе извођења наставе Предавања, вежбе на рачунарима и практичан рад у лабораторији.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 0
Практична настава 0 Усмени испит 50
Пројекти
Колоквијуми 0
Семинари 50