Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Метод момената у електромагнетици
Акроним 13Д071ММЕ
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Микроталасна техника
Тип студија докторске академске студије
Наставник (за предавања) проф. др Драган Олћан
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 9 Статус предмета изборни
Услов Нема.
Циљ предмета Упознавање са основима анализе електромагнетских поља методом момената.
Исход предмета Оспособљавање за прављење софтвера за прорачун електромагнетских поља методом момената и за ефикасно моделовање електромагнетских структура помоћу исте методе.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Преглед математичких основа методе момената. Нумеричка анализа електромагнетских система: електростатика, 2-D електродинамички системи, жичане, плочасте и метално-диелектричне антене, расејачи и микроталасна пасивна кола. Решавање проблема карактеристичних вредности методом момената: таласоводи и резонатори.
Садржај практичне наставе Развој софтвера за нумеричку анализу електромагнетских система помоћу метода момената.
Литература
1Колунџија,M.Б, Ђорђевић,Р.А., Electromagnetic modeling of composite metallic and dielectric structures, Artech House, Boston, London, 2002., Kolundžija, B.M., Đorđević, A.R., Electromagnetic modeling of composite metallic and dielectric structures, Artech House, Boston, London, 2002.
2Harrington, R.F., Field computation by moment methods, IEEE Press, Piscataway, New Jersey, 1993., Harrington, R.F., Field computation by moment methods, IEEE Press, Piscataway, New Jersey, 1993.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
6
Методе извођења наставе Предавања.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 0
Практична настава 70 Усмени испит 30
Пројекти
Колоквијуми 0
Семинари 0